Tuesday, January 31, 2012

Hoy Sumo, Buhay Ka Pa Ba?

Hey Sumo, Are You Still Alive?


Aba, oo naman no! Ang kulit nyo talaga!
But of course! What a nuisance!

Sweepy: But where are you going, Popsy?


Ang hirap talaga kapag may hinahanap ka na hindi mo mawari!
It is so hard to look for something you can not explain what!

Sweepy: But what are you looking for? You can't go in the compost pit!


At bawat kilos mo pinupuna parang bata na nawawala . . .
And every move you make is monitored like a lost child . . .

Sweepy: Popsy, You Can't Go There And Jump Like That!


Ay, nagawa ko na! Ano ba kayo! Tantanan nyo na ako. Nalilito tuloy ako at hindi ko matandaan kung ano ang hinahanap ko at saan ako pupunta!
Oh, I did it already! Oh give me a break. You are making me confused that I can not remember what I am looking for and as to where I am going!


At bakit ang dumi ng paligid? Hoy, maglinis naman kayo no!
And why is the surroundings messy? Hey, you better clean up!

Hmp, matanda man ako pero alam ko kapag madumi ang paligid! Nakakasuya tuloy!
Hmp, I may be old but I know when the surroundings are dirty and it makes me irritated!

Sweepy; Keeper, Popsy is hyperventilating!

Sunday, January 29, 2012

Matanda Na Ako!

I Am Old
translated by Quark


Ayan binabantayan na ako lagi. Baka raw ako mawala!
I am always guarded in case I get lost!


Amoy luma na daw ako sabi ng anak kong si Sweepy. Aba, pati pala panahon may amoy na!
My pup Sweepy say I smell old already. So I see even the passing time have a scent now!


Ayaw din ni Sweepy na lalapitan ako ng kung sino sino. Amoy may sakit daw ako kaya walang makakalapit sa akin kung hindi si Lui at si Luchie lamang.
Sweepy does not want anybody to go near me. I smell sick which is why nobody can come near me except Lui and Luchie.


At kapag may tao sa labas, si Sweepy na rin ang taga-tahol. Mainam din naman pala ang may bantay. May pakinabang din pala!
And when someone's on the door, Sweepy does the barking now. It has some advantage when you have somebody watching over you!

Pero sa totoo lang, naghihintay lang iyan ng mga tira! Aba, siya kaya ang taga-kain ng mga tira kong pagkain! Kaya't tumataba ang kumag!
But in truth, he is waiting for leftovers. Sweepy is waiting for anything extra on my plate! Which is why he is gaining weight!

Aba, kahit na ganyan iyang anak ko na yan, siya ang susi kung bakit mapayapa ako magpahinga sa tabi-tabi. Amoy pa lang niya, kuntento na ako. Diyan ka lang ha, Sweepy! At tawagin mo ako kapag nariyan na si Lui.
Oh, even if my pup is like that, he is the key as to why I can rest anywhere peacefully. His smell alone comforts me. Stay near, Sweepy, and call me when Lui gets back.

Thursday, January 26, 2012

Mag-ingat Sa Mundo!

Watch That World!
Translated by Quark


Teka, tama ba ang nakikita ko?
Wait, am I seeing the right thing?


Tama ba ang nakikita kong lumilipad na paa?
Did I actually saw a flying paw?


Marahil guni-guni lamang . . .
Maybe I just imagined it . . .

Wednesday, January 25, 2012

Fasting Lang Po (I Am Fasting Only)

Translated by Quark


Naku wag kayong mabahala. Ako ay nag-fa-fasting lang po.
Oh don't be alarmed. I am only fasting.


Kapag nag-fasting ka natural ayaw mo kumain di ba?
If you are fasting, naturally, you do not want to eat, right?


Aba ewan ko naman kung bakit nagkakanda-iyak itong si Lui sa pighati! Kapag kumakain ako ng sobra nababahala. Fast eating daw ako! Pero kapag fasting naman, mistulang nagpapa-alam na ang mga tao sa akin! Hoy, tigilan nyo ako ng drama ninyo!
Oh I don't know why Lui is crying in despair! If I eat a lot she tells me I am "fast eating" and yet now that I am 'fasting' the people around me are already saying goodbye to me! Hey enough of all your drama, people!


Malayo pa ang lakbay nitong bida ninyo no! . . . Pero teka, bakit parang malayo na ata ang lahat sa akin? Parang malabo na rin ang mundo. At saka ang bilis ata ng takbo ng oras. Anong araw na ba?
There is still a long way for this hero. . . But wait, why does it seem that things are too far for me now? And why is it that the world seem blurry now. And how the times flies too fast. What day is it anyway?


Sabi ni Lui, ganyan daw talaga kapag tumatanda ka. Ang katawan mo ay humihina na rin. Kaya dapat huwag daw ako padalos-dalos. Dapat relax lang daw. Gusto ko daw ba ng lugaw?
Lui said that this is how it is to be old. My body gets weak so I should not be too frisky. I should take things easy and relax. Now she asks me if I want porridge?

Aba, tinamaan ng magaling! Hoy, kung pakakainin mo ako ng lugaw siguradong tatanda ako ng sobrang sobra, Lui! Hoy, konting respeto naman! Matanda ako pero hoy hindi pa ako uugud-ugod!
Oh hit you right! If you will feed me porridge from now on I will surely get old fast, Lui! Give me some respect! I am old but I am not helpless.

Pero, anong araw na ba?
But, what day is it now?

Saturday, January 21, 2012

May Lupa Na Ako!

I Have Land!
translated by Quark


Bumili si Luchie ng lupa noong birthday ko. Nakup, may lupa na ako! Mayaman na ako!
Luchie bought land during my birthday. Oh, now I have land! I am rich!


Luchie; Hoy! Anong lupa? Eh lupa yan para sa garden ko no! Aanhin mo naman ang lupa eh may bahay ka naman?
Hey, what do you mean land? That is soil for my garden! What do you need land for when you already have a house!

Hmp, akala ko kung anong lupa! Makaalis na nga!
Hmp, I thought otherwise. I better go . . .


Nakup, eto na naman ang anak ko!
Oh-oh, here comes my pup!
May problema ba, Luchie?
Is there a problem, Luchie?
O sya, aalis na po. Hindi ko naman kailangan ng lupa no!
Ok, I'm leaving now. I do not need your land anyway!

Thursday, January 19, 2012

Solo Mode

translated by Quark


Hoy Sweepy! Gising!
Hey Sweepy wake up!


Nakup, tingnan ninyo, bayan! Kahit magkalaglag-laglag ang ipin ko sa kakatahol walang mangyayari sa kumag na iyan!
Oh, look at him, people! Even if my fangs fell from barking at him, nothing will happen!


Hay naku! Hindi gigising ang tamad na iyan!
Oh, nothing can make that lazy bum get up!


Hmp! Wala tuloy akong maka-usap!
Hmp, I have nobody to talk to!

Sweepy: But what's up, Popsy? What do you want?


Aba wala naman.
Oh but there's nothing really.

Lekat! Kapag tumatanda ka pala, nagiging palahanap ka ng kasama. Eh ayaw ko naman laruin yang kumag na iyan kasi medyo mabigat at baka daganan pa ang tiyan ko!
Darn! As you grow old you kept looking for a companion. And i do not want to play with my pup because he is kindda heavy and might crush my stomach!

Ah basta, Sweepy. Diyan ka lang sa tabi ko at samahan mo lang ako. . .
Oh just stay beside me, Sweepy, and keep me company . . .

Monday, January 16, 2012

12 Na Ako! (I Am 12 Already!)

Translated by Quark


Naku, ano ba ang kababalaghan dyan eh numero lang iyan!
Oh there's nothing mysterious about it, it is just a number!


Iikot ang mundo kahit ano man ang edad ko.
The world will spin whatever my age is.


Hihiga at babangon ako sa tamang oras . . .
I will sleep and rise at the right time . . .


Nakup! Tinamaan ata ako ng rayuma, bayan! Na-sobra ata ikot ng mundo ko!
Oh no! I think I got hit by arthritis, people! My world must have spun like crazy!

Hmp, marami nga diyan na bata pa may rayuma na! Ako pa eh 12 na ako. Aba, sa tao eh 84 na edad ko. Lekat, rarayumahin na nga ako!
Hmp, there are younger ones with arthritis so why not me when I am already 12 years old. Hey, that means 84 in human age. Darn, I should be getting arthritis indeed!


Hoy Sweepy, ano ba ang balita?
Hey Sweepy, what's the news?

Sweepy: You got mail from Pusa and Viola from Norway!
Sweepy: And people are greeting you on my blogs and Lui's! And the Greenwoods team offered to give you a party but Lui refused. I saw Lui text the Secretary at Greenwoods about how stressed out we get when there are so many visitors in the house!

Ay totoo kaya! Naku, salamat ng marami, Lilli, DrGeoff at sa Greenwoods Clinic! Salamat sa pag-alala ha. Yon lang ang mahalaga. Salamat po!
But that's true! Oh thank you so much, Lilli, DrGeoff at the Greenwoods Clinic! Thank you for thinking of me which is what's important. Thank you!

At salamat ng marami kay Pusa at Viola! Ngayon lang ako nakatanggap ng bulaklak galing pa sa Norway. Sus, amoy winter kaya! Salamat po!
And thank you to Pusa and Viola! This is the first time I received a flower from Norway and it still smell of winter!


At eto ang kinain ko kahapon ng kaarawan ko. Sausage at yogurt dip na lasang ewan. Hoy Lui matuto ka nga magluto ng tama! Aba, rarayumahin ako ng todo dahil sa iyo no!
And here is what I ate at my birthday yesterday: sausage with yogurt dip which tasted flat. Hey Lui you better learn to cook right! Oh, I will get arthritis because of you!

Hay naku, 12 na ako. Buhay pa, awa ng Diyos. At siguro, hindi na ako dapat maghabol ng pusa . . .
Ahh, I'm 12 already and still alive with God's mercy. And maybe I should not run after cats anymore . . .

Friday, January 13, 2012

The Party Is Over


Hoy Sweepy, anong balita?
Hey Sweepy, what's new?Sweepy: Popsy, lookit!


Ahahay, mukhang nagliligpit na si Luchie ng palamuti. Tapos na ba ang kabaliwan, ay este, tapos na ba ang party?
Oh, looks like Luchie is taking out the decorations. Is the madness over, er, I mean, is the party over?Sweepy: Nope, Popsy. Luchie said this weekend and next we are having parties again!


Luchie: Hoy Sumo, its your birthday this Sunday and next week is Chinese New Year!


Hmp, putukan na naman sa Chinese New Year ah! Eh hindi naman tayo Chinese!
Hmp, there will be firecrackers on Chinese new year and we're not even Chinese!


Di bale. Birthday ko na sa linggo. Siguro may mag-reregalo sa akin ng headset loaded ng U2. Hihimlay lang ako sa bahay pagkatapos tsumibog. Hide muna ako hanggang new year. Hoy Lui, may tikoy ba?
But that's OK. Maybe on my birthday on Sunday somebody will give me a headset loaded with U2 (music) and I will rest in my house after eating. I will hide until the new year is over. Hey Lui, do we have tikoy? (tikoy: sticky sweets for Chinese new year)

Lui: Anong tikoy? Baka magkadikit-dikit ang ngala-ngala mo, yari ka! Mag-ingat ka kaya at 12 ka na!
Lui: What tikoy? Your gums might stick together if you have that! You better watch it because you are already 12!

Hoy Lui! Tatanda ka rin! Tandaan mo yan!
Hey Lui you will grow old too mark my word!

Translated by Quark.

Wednesday, January 11, 2012

Ang Bruha Sa Buhay Ko

The Witch In My Life
translated by QuarkMay bruha sa tabi-tabi . . .
There is a witch nearby

Ang tawag rin sa kanya ay Isa da Sisa.
Her other name is Isa the Sisa.

Magunaw man ang mundo,
mahulog man ang araw sa kalangitan,
lumuhod man ang bulalakaw sa himpapawid
basta't nariyan ang bruha sa buhay ko
mahimbing ang mundo ko . . .
When the world crashes
and the sun falls from the sky
and the shooting star kneels from above
as long as my witch is near
my world is a bliss . . .

At eto na po ang bruha in action:
and here is the witch in action:


Harinawa dalawin rin niya ang buhay nyo! Arrrooooo!
Oh I hope she visits your life as well. Woof!

Teka napansin nyo ba ang malalim na hinga ni Sweepy? Yan ang hinga ng matinding inis at suya! Arooooo!
Wait, did you noticed Sweepy's panting? That is the breath of someone with extreme irritation and anger. Woof!