Sunday, January 29, 2012

Matanda Na Ako!

I Am Old
translated by Quark


Ayan binabantayan na ako lagi. Baka raw ako mawala!
I am always guarded in case I get lost!


Amoy luma na daw ako sabi ng anak kong si Sweepy. Aba, pati pala panahon may amoy na!
My pup Sweepy say I smell old already. So I see even the passing time have a scent now!


Ayaw din ni Sweepy na lalapitan ako ng kung sino sino. Amoy may sakit daw ako kaya walang makakalapit sa akin kung hindi si Lui at si Luchie lamang.
Sweepy does not want anybody to go near me. I smell sick which is why nobody can come near me except Lui and Luchie.


At kapag may tao sa labas, si Sweepy na rin ang taga-tahol. Mainam din naman pala ang may bantay. May pakinabang din pala!
And when someone's on the door, Sweepy does the barking now. It has some advantage when you have somebody watching over you!

Pero sa totoo lang, naghihintay lang iyan ng mga tira! Aba, siya kaya ang taga-kain ng mga tira kong pagkain! Kaya't tumataba ang kumag!
But in truth, he is waiting for leftovers. Sweepy is waiting for anything extra on my plate! Which is why he is gaining weight!

Aba, kahit na ganyan iyang anak ko na yan, siya ang susi kung bakit mapayapa ako magpahinga sa tabi-tabi. Amoy pa lang niya, kuntento na ako. Diyan ka lang ha, Sweepy! At tawagin mo ako kapag nariyan na si Lui.
Oh, even if my pup is like that, he is the key as to why I can rest anywhere peacefully. His smell alone comforts me. Stay near, Sweepy, and call me when Lui gets back.