Wednesday, March 17, 2010

Uy, Gising Ka Na Pala, Sumo!

Hey, So I See You're Up, Sumo!
English by BogartAba, siyempre.
Gising na gising!
At gigil na gigil!
But of course, I'm so awake and quite mad!Aba, bakit naman?
At ano naman iyan sa harap mo?
Oh, but why? And what is that in front of you?Ito ang kulay ng kandidato ko sa darating na eleksyon sa pagka-Presidente.
This is the color of my candidate for the coming Presidential election.At kaya ako galit, kasi balita ko maraming tao ang hindi pa rin sigurado kung sino ang kanilang iboboto!
And the reason I am angry is because I heard that there a lot of people who are not yet sure as to who they will vote for!Kung ako nga ang dali kong nagpasya eh sila pa na tao at mas matalino kuno sa aming mga aso, aba eh pa-isip-isip pa! Pabago-bago pa ng isipan. Walang kinakapitan ng lakas ng isipan at talino!
Well, I easily made my decision but these people who they say are more intelligent than dogs like me are still undecided! They keep changing their minds. They have no strong convictions!


Aba, mukhang may pinatatamaan ka ata ah! Eh sino ba talaga ang tinutukoy mo?
Hey, you seem to be referring to someone in particular! Who are you really referring to?Aba, sino pa? Eh di si Lui mismo! Papalit-palit ng isip!
Who else but Lui who kept changing her mind!


Ang pagpili ng kandidato ay dumadaan sa masusing pagninilay-nilay dala ng sigaw ng pagbabago at pag-unlad! Mahalaga ito hindi lang sa mga tao pati rin sa aming mga hayop! Kaya dapat isa-isip! Alamin at magpasya ng tama!
Choosing a candidate must pass through a strict process brought by the need for change and progress! This is important not only for people but also for animals like me! That is why it is important to put this to heart. Know and decide wisely!

. . . tulad ko! Pagkatapos kong magpasya kung sino ang nararapat iboto, eto suot ko na ang kandidato ko! Aba, dapat pa bang i-memorize yan!
. . . just like me! As soon as I decided who to vote for I immediately wear my candidate's badge! Hey, do you need to memorize that!


Kung tutulog-tulog ka, maiiwan ka sa pansitan! Itaga mo yan sa bato, Lui!
And if you dilly-dally with it you will end up in the curb! Mark my word, Lui!


At para doon sa gustong mag-comment, pakilagay lang sa blog ni Sweepy na siyang nataguriang moderator ng bayan, este, ng bayan ni Juan, este, bahay naming Heaven! Salamat, kabayan!
And for those who wanted to comment, please enter them at Sweepy's blog who was assigned to moderate all the comments in our house Heaven! Thanks, my countrymen!


At para kay Noynoy: Sa iyo ang boto ko kaya wag mo naman kaming pabayaan kapag naupo ka na hane!
And for Noynoy: You get my vote so please don't forget us when you get elected!

Saturday, March 13, 2010

Hoy Sumo, Bangon Na!

Hey Sumo, Wake Up!
English by BogartAy sus!
Tinamaan ng magaling!
Oh wow! Hit it hard!Aba, mataas na ang araw!
Bumangon ka na Sumo!
Hey, the sun is up! Wake up Sumo!Aba, aba, aba . . . abaniko! Hehe.
Aba, kung ganyan kang tutulog-tulog maghapon, maiiwan ka sa pansitan!
Hey, hey, yo . . . fan! Haha. Hey if you will sleep all day you will be left in the curb!Ay, mamaMia, tralala, sisboomba! Akala ko nagbakasyon ka somewhere. Yun pala nagtatago ka lang sa bahay mo sa harap ng electric fan! Hoy, sagutin mo raw ang mga eMails mo Sumo!!!
Oh, mamaMia, tralala, sisboomba! I thought you went on vacation somewhere but instead you are just hiding in your house in front of the electric fan! Hey, answer your eMails Sumo!!!


Ang init kaya! O sya, eto ang sagot ko sa mga tanong at eMails:
But it's too hot! Anyway, here's my response to the questions sent by eMail:

1. Kulas, wala akong kulasisi. At hindi ako nagsisisi. Kulas, I have no mistress and I don't regret it.
2. Buster, I do not have time to join any contests now but I forwarded your invitation to my pup Sweepy. Sweepy loves to compete.
3. Trina, I am sorry for not extending my appreciation for your wonderful card. I received it last month and I really liked it. Salamat bigtime! Thank you very much!
4. PetChannel, I am sorry if I can not link to you. I am not allowed to just link to any site. I thank you for featuring my blog and post and for inviting me to be a member. But I am . . . ahem, quite lazy. Maybe my pup Sweepy and Bogart will register soon and sample your goodies.
5. Deidre, I am voting for Noynoy but since I can not vote . . . . Lui is still undecided. Luchie is for Noynoy. Loyd is Gibo.
6. Alice, I am not what you think. I am Alpha dog. I lead the pack. That is, if I am not sleeping.

And for Jonas, Chinggay, Josie, and Toto: salamat mga kapuso at kapamilya! Thank you for your funny stories. And thank you for your wonderful words. Now, if you'll excuse me people . . .. . . . I am going back to sleep.


Wag nyo muna akong istorbuhin. Tumatanda na po. Antukin na po. Mainit. At masarap matulog.
Don't disturb me for now. I am getting old. I get sleepy. It is hot and I love to sleep.


Tatanda rin kayo!
You'll get old too!

Monday, March 1, 2010

Nag-Goli Ka Na Ba, Sumo?

Have You Taken A Bath Yet, Sumo?
English by BogartAba, oo naman! Ako pa!
Kada linggo kaya ako kung maligo, hoy!
Yes, of course! Hey, I take a bath every week!


At tuwing naliligo ako, kasama pati ang mga ito:
And when I take a bath, these items take a bath too:


Iyan ang mga gamit sa bahay ko. Payak pero malinis lagi ang mga iyan. Isama mo na sa mga iyan ang unan ko, pati punda ng unan, kumot, at tuwalya ko. Naliligo rin sila. Siyempre, tulad ko, dapat laging malinis!
These are the items in my house. Simple but they are always clean. Add to that my pillows, pillowcases, blanket and my towels. They all take a bath too. Of course, they are always clean like me!


Importante na malinis ka kung gusto mong laging may ganito:
It is important to be clean if you always want this:At siyempre, hindi lang ako ang malinis. Pati mga anak ko, aba, saksakan ng bango ng mga iyan! Pagkatapos ng ligo ng mga damuhong iyan, sa taas ng lamesa ang bagsak ng mga iyan!
And of course, I am not the only one clean. Even my pups smell so clean! After their bath they are deposited on the table!


. . . na kung saan mukha silang pinabiak na bunga ng tinamaan ng kidlat! Haha, joke lang! Aba, siyempre mana sa akin yan! Aba, wala akong anak na hindi pinagkakaguluhan ng mga utaw. Lahi talaga kami ng guwapo at pang-StarStruck, PinoyIdol, at PilipinasGotTalent, PinoyGenio, at lahat na posibleng pang-showbiz!
. . .where they look like twins hit by thunder! Haha, joke only! Hey, they both took after me! I had no pups that were not popular. We are all good-looking and good for StarStruck, PinoyIdol, PilipinasGotTalent, PinoyGenio, and everything that's for show business!O ikaw naman. Naligo ka na ba?
And what about you, have you taken a bath yet?

Aba, kung hindi, hoy maligo ka naman bago ka pumasyal dito no! Mahiya ka naman hoy! Baka magunaw ang mundo ko sa amoy mo! JuiceKoDay!
If you have not, please take a bath before visiting here! Shame on you! My world might crash with your smell! OhMyJuice!