Saturday, March 31, 2012

View from The Top


Yan. (There)
Iyan ang view ko araw-araw. (That is what I see every day)
Si Luchie binabantayan ang anak kong si Sweepy.
(I see Luchie keeping watch over my pup Sweepy)

At minsan . . . (And sometimes . . .)

Bueno, mahigit sa minsan . . .
(Okay, make that, more than 'sometimes' . . .)

. . . eto ang nakikita ko: (. . . this is what I see)


Si Lui kinukulit ang anak ko!
(I see Lui pestering my pup)

Kaya't ang kata-cute na cute na anak ko:
(That is why my cute pup . .):

. . . na mistulang walang kamuang-muang . . .
(. . . who looks innocent . . .)

. . . ay nagiging marahas at kunsumido!
. . . becomes wild and frustrated!


Hoy tantanan mo na ang anak ko, Lui!
(Oh leave my pup alone Lui!)

i translate myself from heaven . . .

Monday, March 19, 2012

Wer U, Sumoh?


m hir.
watchin ma pup.


bcoz 2day, er ystrday, ma pup turnd 10yo.


d damuho pup s old na.
never mnd he luks young!


n visits ma grave ol d tym. do u miz me, swpy?


ay tinamaan ng magaling! (hit me bad!) i knu it. drat!

SUMO: Even in Heaven, my barkings are interpreted by morons. Lui, Pls keep MrLeach out of my blog, forbarkingOutLOUD!

Thursday, March 8, 2012

Nasaan Na Po Si Sumo? (Where is Sumo?)


Sumo, nasaan ka ba?
Sumo, where are you?

Si Petrocelli po, nagbabalik at humihingi ng patawad . . .
It is Petrocelli here. I am back and I want to apologize . . .


Nakup, nahuli na ako! Wala na daw si Sumo. Nagpaalam na raw . . . Sumalangit nawa! Nakup, baka galit pa rin sa akin yon!
Oh no, I am late! They said Sumo passed away . . . Heaven help him! Oh, he must be angry with me still!


Sabi ng Lolo ko (hoy, may lolo din ako no!) masama raw magtanim ng galit at dalhin ito sa kamatayan mo! Nakup, Tandaan mo yan, Sweepy!
My grandfather told me (yes, I have a grandpa!) it is bad to hold grudges and carry your anger to your grave. Mark my word, Sweepy!


Sweepy: Woof Popsy, Petrocelli is back! And he looks like a ghost! What? What did you say, Popsy?

Sumo: Sabi ko huwag mong hukayin ang libing ko kasi wala ako diyan! Ano ka ba? At ako ang multo hindi si Petrocelli. Mukha lang talagang multo yan. Nya nya nya!!! Hay naku, bahala na kayo sa buhay nyo at patahimikin nyo na ako no!
Sumo: I said, do not disturb my grave because I am not there! What's wrong with you? And I am the ghost not Petrocelli. He really just look like a ghost, LOL! Oh, you better mind your own business and leave me alone!


Hay naku, wala pa ring pinagiba itong mag-ama na ito! Hanggang kamatayan, walang kasing baduy! Hoy, nasaan ang mga tao at gutom na ako no!
Oh my! This father and son team has not changed even when one is already dead. They are both as corny as ever! Hey, where are the people and I am hungry!

Sunday, March 4, 2012

Sumoism 7


Ang araw ko ay malinaw tulad ng sa inyo . . .
My day is clear just like yours . . .


At mahimbing ako sa ulap sa kalangitan!
And I lay in the clouds in the heavens!


Pero walang araw na hindi ako dumudungaw sa kalupaan. . .
But there is no day when I do not peer down on earth . . .


Kasi wala ring araw na hindi nakalingon ang mga mahal ko doon!
Because there is no day that my loved ones do not look up for me too!


Kaya't kahit malayo na ako, malapit pa rin . . .
That is why even when I'm away, I am also near . . .