Saturday, February 26, 2011

EDSA Blues


Mga Paalala ng EDSA:
Reminders of EDSA: English by Quark

1. Huwag mong isipin na mahalaga sa mga kabataan ang mga bagay na mahalaga sa iyo.
1. Do not think that the youth will value the things that are important to you.

2. Huwag mo ring asahan ito kung hindi ka handang patunayan at ipakita ang kahalagahan ng mga bagay na mahalaga sa iyo.
2. Do not expect it also not unless you are ready to prove and show the value of the things that are important to you.

3. Huwag ulit-ulitin ang kamalian ng lumipas.
3. Avoid repeating the mistakes of the past.

4. Kung lilingon ka sa nakaraan, huwag mong kalimutan ang haharapin mo.
4. If you look to the past, don't forget the ones you have to face before you.

5. Huwag kulitin ang kabataan sa mga aral na hindi mo rin kayang tuparin.
5. Do not pressure the youth in the lessons that you yourself have not learned.

6. Ang kapatawaran ay ibinibigay lang sa taong kusang loob na tinatanggap ang kanilang kamalian. Kung mag "I am sorry" pero hindi naman sinasabi kung bakit siya nag-sorry, aba eh mag-sorry ka ng mag-isa!
6. Forgiveness is granted only to those who will humbly accept their mistakes. If somebody will say "I am sorry" but will not say what he is sorry for, tell him to say sorry to himself!

7. Ilibing na ang taong patay at lahat ng alaalang masaklaw. Aba, huwag lang sa libingan ng bayani!
7. Bury the dead and all bad memories. But please not at the heroes cemetery!

8. Ang diwa ng EDSA hindi lamang nabuo at nagwakas ng isang linggo. Ang nangyari noong 1986 ay silakbot ng damdamin na matagal na kinupkop sa mahabang taon at nabigyang lunas.
8. The spirit of EDSA did not materialized and ended in one week. What happened in 1986 was the spurt of buried resentments that was given a respite.

9. Hindi nagtapos ang EDSA noong 1986. Ito ay muling babangon sa tuwing nagdudugo ang kaban at damdamin ng bayan!
9. EDSA did not end in 1986. It will rise every time the country is bleeding!

10. Ang EDSA ay kalyeng saksakan ng trapik. Kaya't huwag na ninyong punuin ng mga kung anu-anong palamuti na hindi naman naiibsan ang pagod at hirap ng tao! Ang dapat dagdagan ay kalye at bawasan ang sasakyan at mga ganid sa lipunan!
10. EDSA is a street with heavy traffic. That is why you should not add decorations that does not relieve the tired and suffering people! Instead, you should add more streets and lessen the vehicles and the selfish in society!

At para naman sa mga tulad ko, tahimik ko na lang gugunitain ang EDSA ninyo ng mag-isa. Kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung ang pag-gunita ninyo ay dala ng galit, lungkot, saya, o ginhawa. Aba eh naitatanong ko lang po . . .
As for me, I will reminisce your EDSA alone. Because until now I still do not understand if your remembrance is brought by anger, sadness, joy or relief. Hey, I am just asking . . .

Sunday, February 20, 2011

Bantatay Ka Ba, Sumo?

Are You 'Bantatay', Sumo?
Translated by Quark&Co


Aba oo at hindi. (Yes and no)

Bantay ako at tatay rin ako pero hello! hindi ako sinasaniban ng kung sino sino at pinagagawa ng kung anu-ano na mistulang telenobela!
(Yes I am bantay and I am tatay too but I am not possessed by anything and asked to do anything fit for a telenovela!)

Aba mahirap magbantay hoy!
(Hey it is hard to guard!)

Maghapon kang naka-alert!
(You are on an alert mode all day!)

Pero may trick dyan. Puede ka umidlip habang nakaupo at medyo bukas ng kaunti ang mga mata mo at labi mo waring gising ka at nagbabantay kang talaga. Parang ganito:
(But there is a trick. You can nap while sitting and with your eyes and mouth half opened as if you are really awake and on guard. Just like this:)

Pero wag ka. Kabisado ni Lui yan!
(But watch it because Lui knows that trick!)

Kapag lumapit si Lui at mang-asar na naman "uy mukhang tulog ang bantay!" aba medyo idilat mo ang mata mo at ngumiti ka parang gising:
(And when Lui tries to tease again "hey our guard is sleeping!" you open your eyes and smile as if you are awake:)


At kapag sinubukan ka ni Lui ng "give me five!" aba eh di ihampas mo ang buong kamay mo!
(And when Lui tries to check you with "give me five!" you slam your paws up!)


At lahat ng iyan na-master ko ng tulog!
(And I mastered all that while sleeping!)

. . . kasi kapag wala ng mga istorbo, tuloy na rin ulit ang tulog ko . . . ng pa-upo na mistulang nagbabantay!
(. . . because when there are no disturbance, I continue my nap . . . sitting down looking alert!)

Nakup marami ang taong ganyan. Lalo na sa opisina. Akala mo nagtatrabaho ayun pala natutulog na nakaupo sa harap ng lamesa niya!
(Oh there are people like that especially in the office. They appear to be working but they are actually taking a nap while sitting down in front of their work desk!)

Eh saan ko pa ba matututunan iyan kung hindi sa tao!
(Where do you think I learned all that but from watching people!)

Wednesday, February 16, 2011

Sumo, Where Are You???

Translated by Quark


Ano?
What?

Sinong tumatanda ng paurong?
Who is getting old backwards?

Sino ang may gatas sa labi?
Who has milk on his lips?

Ano ba ang pinagsasabi ninyo?
What are you talking about?

Ha? Ako? May gatas sa labi?
Huh? Me? I have milk on my lips?


Ay, tinamaan ng tipaklong! Ako nga yan!
Oh, hit by a crab! It's me indeed!


Mwahaha-HAHA!O eh ano ngayon?
So what?

Sino ba ang nagsabi na bawal uminom ng gatas?
Who said it is forbidden to drink milk anyway?

Si Sweepy ang nagsabi nun?
Sweepy said that?

Naku, wag ka masyadong maniniwala dun. Saksakan ng kulit iyung anak ko na iyon!
Oh don't always believe that pup of mine because he is quite pesky!

Anong Valentine?
What Valentine?

Ang alam ko, dapat araw araw ka dapat magmahal! Hindi tuwing katorse lang ng Pebrero. Anong akala mo ba sa pag-ibig? Pang-anibersaryo lang?
What I know is that you must love everyday! And not only during the 14th of February. What do you think love is anyway? Only for anniversaries?

Ako, kahit na matagal na akong iniwan ng asawa ko, masaya pa rin ako kasi minahal ako ng lubusan. Kaya't kahit na wala na si Pica sa buhay ko marami pa rin siyang naiwan ng pag-ibig na baon ko sa kasalukuyan at iyun din ang dadalhin ko hanggang sa kamatayan ko!
Me? I am happy even if my mate left me a long time ago because I was loved too much. That is why even if Pica is not with me anymore she left me with so much love which I keep with me to the present and one that I will bring with me until my death!

O mayroon ka bang pag-ibig na wagas tulad ko?
So, do you have an eternal love like mine?Kasi kung wala, iyan ang dalangin ko sa inyong lahat!
Because if you don't have it, that is my wish for all of you!

At eto ang tatandaan ninyo: si St. Valentine ay isang santong pinatay. Aba, eh bakit ba siya ang santo ng pag-ibig?
And remember this: St. Valentine was a saint who was killed. SO why is he the saint of love?

At eto pa ang tatandaan mo, Ka Berto: si Valentina ang bruhang may ahas sa ulo!
And you must remember this also, Ka Berto: Valentina is the old hag with snakes on her head!

Kaya't kung ako kayo, kalimutan na ninyo ang Valentine na iyan.
So if I were you, forget all about Valentine.

Thursday, February 3, 2011

Kong Hei Fat Choi, Sumo!

hapinuyir, shumoh!
engliz by mrLeach
Ano raw?
wat?

Sinong FAT?
huz fat?

Sino si Choi?
huz choi?

Hei!
hey!


Aba, joke lang, madlang people! Aba siyempre alam ko yan! New Year ng mga kaibigan kong Chinese! Alam mo naman sina Lui, may dugong Chinese, Spanish, German, Irish, at kung anu-ano pa sa pamilya nila! Sover mongrel talaga ang mga iyan. Tulad ko!
hey, jok only, peeps! hey i kno wat it s! its d new yr 4 ma chinese frends. u kno lui has chinese, spanish, german, irish blood n der family. sover mongrel dey r! jaz lyk meeh!Sweepy: And me too, Popsy!


Nakup! Umeksena na naman ang anak ko! Pasensyahan nyo na. Cute naman.
o no! ma pup tryin 2 git into ma act! s ok coz hes cute. (mrLeach: me agri, shumoh!)


Hmmm, iba na rin ang simoy ng hangin. Malamig, mabango, wag lang puputok ang iba riyan sa paligid! Si Lui mahilig iputok ang tumbong nya sa harap ko! Walang kahiya-hiya!
n d air s difrent. s cold n smells gud xcep wen sumbody blows sumthin lyk lui hu luvs 2 blow her butt n front op ma face! no shame!

Kapag bago ang taon, maraming tao nagbabago rin. Gagong gupit, ay este, bagong gupit. Bagong underwear, bagong toothbrush, bagong asawa, ay este, basta, lahat nagbabago!
nu yir makes peeps nu 2. nu haircut, nu underwear, nu tutbrush, nu mate, ooopsy, ol nu!


Pero hindi naman talaga nagbabago ang taon o buhay. Ang nagbabago ay ang kalendaryo na gawa ng tao na paiba-iba depende kung sino ang gumawa! Sa ngayon tatlong new year ang alam ko at lahat sine-celebrate ni Lui!
but der s really no nu yir or lyf. wat changes s d calendar made by difrent peeps! 4 now we hav 3 difrent nu yirs n lui celebrates dem ol!


At buti na lang! Kasi masarap kumain ng noodles, siopao, hopia, tikoy, wag lang sasabayan ng paputok at dragon dance at baka magtago na naman ako sa bahay ko nang buong magdamag!
wc s gud! coz i luv 2 eat noodles, siopao (meat bun), hopia (sweet bun), tikoy (sticky cake), az long az ders no fireworks n dragondance coz i myt hide n ma haus ol day!


At iyan ang larawan ng kasiyahan. Ang asong masaya, mataba. Ay mali! Ang asong masaya, nagbibigay ng ligaya. Ang asong maitim, may lihim sa dilim! O wag masyadong gumagala sa gabi at baka abutan kayo ng dilim. Ay ang gulo! Maka-alis na nga! Tara na, Sweepy, at maghasik tayo ng lagim sa paligid! Nyahaha . . .
n dats d pictur op hapinez. a hapi dog s fat. s wrong. a hapi dog givs hapinez. a blak dog has secrets n d dark! dontcha wander 2much @nyt coz darknez myt catch ya. oopsy 2 confusin! gotta go. heya, swpy, lez go n lez scare dm away. heehaw . . .