Wednesday, February 16, 2011

Sumo, Where Are You???

Translated by Quark


Ano?
What?

Sinong tumatanda ng paurong?
Who is getting old backwards?

Sino ang may gatas sa labi?
Who has milk on his lips?

Ano ba ang pinagsasabi ninyo?
What are you talking about?

Ha? Ako? May gatas sa labi?
Huh? Me? I have milk on my lips?


Ay, tinamaan ng tipaklong! Ako nga yan!
Oh, hit by a crab! It's me indeed!


Mwahaha-HAHA!O eh ano ngayon?
So what?

Sino ba ang nagsabi na bawal uminom ng gatas?
Who said it is forbidden to drink milk anyway?

Si Sweepy ang nagsabi nun?
Sweepy said that?

Naku, wag ka masyadong maniniwala dun. Saksakan ng kulit iyung anak ko na iyon!
Oh don't always believe that pup of mine because he is quite pesky!

Anong Valentine?
What Valentine?

Ang alam ko, dapat araw araw ka dapat magmahal! Hindi tuwing katorse lang ng Pebrero. Anong akala mo ba sa pag-ibig? Pang-anibersaryo lang?
What I know is that you must love everyday! And not only during the 14th of February. What do you think love is anyway? Only for anniversaries?

Ako, kahit na matagal na akong iniwan ng asawa ko, masaya pa rin ako kasi minahal ako ng lubusan. Kaya't kahit na wala na si Pica sa buhay ko marami pa rin siyang naiwan ng pag-ibig na baon ko sa kasalukuyan at iyun din ang dadalhin ko hanggang sa kamatayan ko!
Me? I am happy even if my mate left me a long time ago because I was loved too much. That is why even if Pica is not with me anymore she left me with so much love which I keep with me to the present and one that I will bring with me until my death!

O mayroon ka bang pag-ibig na wagas tulad ko?
So, do you have an eternal love like mine?Kasi kung wala, iyan ang dalangin ko sa inyong lahat!
Because if you don't have it, that is my wish for all of you!

At eto ang tatandaan ninyo: si St. Valentine ay isang santong pinatay. Aba, eh bakit ba siya ang santo ng pag-ibig?
And remember this: St. Valentine was a saint who was killed. SO why is he the saint of love?

At eto pa ang tatandaan mo, Ka Berto: si Valentina ang bruhang may ahas sa ulo!
And you must remember this also, Ka Berto: Valentina is the old hag with snakes on her head!

Kaya't kung ako kayo, kalimutan na ninyo ang Valentine na iyan.
So if I were you, forget all about Valentine.