Thursday, March 24, 2011

Bawal

Forbidden
translated by Quark
and

MrLeach (heya, m bak!)


Maraming bawal sa mundo.
There are so many forbidden things in the world.
2 much tabu n d wurld.

Sigurado naman, nasabi ko na ito. Paulit ulit.
I am sure I said this repeatedly in the past.
sed dz over2.

At sa tuwing ipinagbabawal sa iyo, aba, lalo mo naman ina-asam-asam!
And every time you are forbidden, the more you long for it!
n wen itz a no-no, u want it!

Tulad nito . . .
Like this one . . .
lyk ds . . .Isa iyan sa mga handa ni Sweepy. Bawal kasi saksakan ng tamis ang eggpie!
This is one of the food in Sweepy's party. It is forbidden because eggpie is too sweet!
itz 1 f swpys fud farty. no-no egpie bcoz 2 sweet!

Alam mong masisira ang ngipin mo diyan at kung may diabetes ka, yari ka dyan!
You know your teeth will get broken from eating that and if you have diabetes, you're dead with that!
yer teefeez wl gt boink n f u hav diabts ur dead!

Parang si MrLeach, na basta na lang sisingit na kung saan nanggaling at kung saan lupalop dumadapo sa tuwing tag-ulan at tag-init! Hoy, bawal ka rin ngayon!
Just like MrLeach who just slips in from nowhere and somewhere during rainy and hot days. Hey, you are forbidden too!

MrLeach: yukky. sori. me go hide agen. hapibday, swpy. yer egpie, me lyk. babu.

Friday, March 18, 2011

Si Sweepy . . .

Sweepy . . .
translated by QuarkAng dakila kong anak!
My great pup!


Tingnan mo. Mukhang mabait pero wag ka! Saksakan ng kulit iyan!
Look at him. He looks gentle but watch it because he can be pesky!


Kapag magsimulang mag-inarte iyan ng ganyan, abangan mo at naghahanap iyan ng pansin!
And when he starts to act like that, you better watch it because he is trying to catch our attention!

At kapag hindi mo pinansin, aba ang damuho, mag-wa-walk-out!
And when you don't give him the attention he wants, he walks out!Matak mo yun! Asal kulang sa pansin kaya! Parang tao rin na kapag hindi mo pinansin, aba disappear din ang beauty nila!
Imagine that! Acts like somebody who is lacking in attention. Just like some people who, when you do not pay them some attention, they just walk out and disappear!


Aba siyempre, kapag medyo matagal na nag-disappear, siyempre hahanap-hanapin mo, di ba?
And of course, if he was gone longer than necessary, you look for him, right?Aba, saan kaya nagpunta ang kumag na iyon?
Hey, where did that pup go?Para kang baliw na naghahanap-hanap.
You look silly looking around.

At kapag nakita mo naman, mistulang aburido ka sa kapapansin sa kanya . . .
And when you find him, you make a fuss over him . . .

. . . eh samantalang kanina lang hindi mo pinapansin at kapag nawala waring nawala rin ang mundo mo!
. . . when just a few minutes ago you do not want to pay him any attention but when he is gone you feel as if the world is gone!

Ganyan talaga ang nagmamahal!
But that is love!


Umaga man . . .
From morning . . .


. . . hanggang gabi . . .
. . . to night time . . .. . . makulit man o hindi . . . gusto mo siyang makapiling . . . ng bawat sandali!
. . . pesky or not . . . you want to be with him . . . every time!

Maligayang kaarawan, Sweepy! Aba, 9 ka na! Matanda ka na! Haha!
Happy Birthday, Sweepy! Hey you are 9 already! You are old! Haha!

Aba, gumising ako ng maaga para una akong babati sa iyo. Mahal kita ng lubusan at sana mahalin mo rin ang ama mo! Ano ba ang handa natin ngayon?
Hey, I woke up early to be the first one to greet you. I love you so much and I hope you love your father too. I wonder what is your birthday feast today?

Kasalanan . . .

Sin . . .
translated by Quark


. . . ang tawag diyan.
. . . is its name.


Masama iyan!
That is bad!Masama iyan kainin pag wala akong parte niyan hoy!
That is bad to eat if I can not have a piece!Ay, kinain nga!
Oh, you ate it!

Nakup, kapag tinamaan ka ng kung anu-ano, bahala ka!
Oh-oh, it's up to you if you get sick of something!

Ang tsokolate masama sa aso. Aba, mas masama ang hindi namimigay! Kaya kung hindi ka mamimigay, aba eh di tiisin mong wag kumain nito sa harap ko no!
Chocolates are bad for dogs. But not sharing is more bad! That is why, if you are not going to share, then you better not eat that in front of me!

Maraming kasalanan sa mundo.
There are so many sins in this world.


At isa na ito.
And this is one of them.

Saturday, March 12, 2011

Passing Scenes . . .


Yan ang mga eksena sa daan.
That's the scene on the streets.

Kapag umeksena ang mga iyan, tandaan mo pagkahaba-haba ng trapik! Nagmimistulang malaking parking lot ang buong kalye. Waring wala silang pakundangang umeksena ng bonggang bongga habang ang bayan pagod at gutom nakabilad sa init ng araw ang mga sasakyan at hinihintay silang matapos at gusto nang umuwi.
When they create a scene they create traffic, making the main road look like a huge parking lot! They don't seem to care that the people are tired and hungry in their stalled cars under the hot afternoon waiting for them to finish so the people can go home.

At dahil kilala ang bayan namin sa tanim na Sampaguita, aba huwag ka, lahat sila mistulang nag-production number na giant sampaguita or whatever.
And because our town is noted for the Sampaguita flower, most of them made a production of looking like a giant Sampaguita or whatever.At aba! Ano naman ito?
And look, what is this?


Aba, mga tsikiting naman!
Hey, it's the kids turn!

Naku, mga hari at reyna na kung anu-ano!
Oh-oh, the kings and queens of whatever!

Diyan nauubos ang mga naipon ng mga magulang nilang nagtatrabaho sa ibang bansa!
That's where the savings of their parents who work abroad goes!

Noong araw, noong nag-MBA si Luchie sa mababang paaralan ng Ateneo ;-) inimbitahan siya ng mga ka-klase niya para daw sa activity nilang humanap ng Miss MBA. Nakup! Na-imbiyerna si Luchie!
Long ago, when Luchie took her MBA in Ateneo, she was invited by her classmates for an activity to look for a Miss MBA. Luchie got pissed off.

Naku, anong Ms MBA daw? Baka daw . . .
What Ms MBA? she asked. Maybe it is . . .

Miss Deed
Miss Take
Miss Representation
Miss Calculate
Miss Placed

. . . at eto naman . . .
. . . and this one . . .


. . . is Miss Wa! wahaha!

Puede ring Miss Wa Class. Arooooo! Miss Alimuho kaya?
He can also be Miss Wa Class (not classy), woof! Maybe Miss Alimuho (messy)?


Hay, buhay ng tao! Parang isip patay!
Ah, the life of the people! Like dead minds!

Tuesday, March 8, 2011

Nakalimot Ba Ako?

Did I Forget?
English by Quark


Aba, mukhang nalimutan mo ata, Sumo!
Hey, I think you forgot, Sumo!

Naku, hindi pa ako makakalimutin hoy!
Hey, I am not yet forgetful!

Alam ko na birthday mo, Lui!
I know it is your birthday, Lui!

Ah ganun. Sige kelan naman yun?
Oh yeah. So when was it?

Nakup! Kelan nga ba iyun?
Oh-oh. I wonder when it was?

O kita mo na! Nakalimutan mo na! Kasi, matagal na iyun natapos!
See, I told you, you forgot! Because it happened a long time already!Naku, Lui, eto ang tatandaan mo. Kahit malimutan ko ang mga bagay na iyan, hinding hindi naman kita malilimutan! At iyan ang mas mahalaga!
Listen to this, Lui! Even if I forget things like that, I will never ever forget you! And that is the most important thing!

Ah sus! Chika lang yan, Sumo! Sigurado ako na kapag may umampon sa iyo na iba, malilimutan mo rin ako!
Oh you're just saying that, Sumo! I am sure that if somebody adopted you, you will forget me!

Naku, wag na wag mong gagawin iyan, Lui! Walang puedeng umampon sa akin kung hindi ikaw! Eh di pa 'for life' ang samahan natin? At kapag mawala ka, parang nagunaw na rin ang mundo ko!
Oh please don't ever do that, Lui! Nobody can adopt me except you. Remember that we are destined to be together? And if you are gone, my world will crash!


Naku, pang Oscar talaga ang drama mo, Sumo! Kaya siyempre lagi kitang mahal . . . .kahit na malilimutin ka!
Ah, your drama is fit for the Oscars, Sumo! Which is why I love you . . . even if you are forgetful!

So, kailan nga ba ang birthday mo, Lui? At ilang taon ka na ba talaga?
So when was your birthday, Lui? And how old are you?

Hello? Lui? . . . Naririnig mo ba ako, Lui?
Hello, Lui? . . . Do you hear me, Lui?Babala: Huwag tanungin ang edad ng babae at nagiging makakalimutin siya!
Warning: Do not ask for the age of a woman because she becomes forgetful!