Friday, March 18, 2011

Kasalanan . . .

Sin . . .
translated by Quark


. . . ang tawag diyan.
. . . is its name.


Masama iyan!
That is bad!Masama iyan kainin pag wala akong parte niyan hoy!
That is bad to eat if I can not have a piece!Ay, kinain nga!
Oh, you ate it!

Nakup, kapag tinamaan ka ng kung anu-ano, bahala ka!
Oh-oh, it's up to you if you get sick of something!

Ang tsokolate masama sa aso. Aba, mas masama ang hindi namimigay! Kaya kung hindi ka mamimigay, aba eh di tiisin mong wag kumain nito sa harap ko no!
Chocolates are bad for dogs. But not sharing is more bad! That is why, if you are not going to share, then you better not eat that in front of me!

Maraming kasalanan sa mundo.
There are so many sins in this world.


At isa na ito.
And this is one of them.