Friday, March 18, 2011

Si Sweepy . . .

Sweepy . . .
translated by QuarkAng dakila kong anak!
My great pup!


Tingnan mo. Mukhang mabait pero wag ka! Saksakan ng kulit iyan!
Look at him. He looks gentle but watch it because he can be pesky!


Kapag magsimulang mag-inarte iyan ng ganyan, abangan mo at naghahanap iyan ng pansin!
And when he starts to act like that, you better watch it because he is trying to catch our attention!

At kapag hindi mo pinansin, aba ang damuho, mag-wa-walk-out!
And when you don't give him the attention he wants, he walks out!Matak mo yun! Asal kulang sa pansin kaya! Parang tao rin na kapag hindi mo pinansin, aba disappear din ang beauty nila!
Imagine that! Acts like somebody who is lacking in attention. Just like some people who, when you do not pay them some attention, they just walk out and disappear!


Aba siyempre, kapag medyo matagal na nag-disappear, siyempre hahanap-hanapin mo, di ba?
And of course, if he was gone longer than necessary, you look for him, right?Aba, saan kaya nagpunta ang kumag na iyon?
Hey, where did that pup go?Para kang baliw na naghahanap-hanap.
You look silly looking around.

At kapag nakita mo naman, mistulang aburido ka sa kapapansin sa kanya . . .
And when you find him, you make a fuss over him . . .

. . . eh samantalang kanina lang hindi mo pinapansin at kapag nawala waring nawala rin ang mundo mo!
. . . when just a few minutes ago you do not want to pay him any attention but when he is gone you feel as if the world is gone!

Ganyan talaga ang nagmamahal!
But that is love!


Umaga man . . .
From morning . . .


. . . hanggang gabi . . .
. . . to night time . . .. . . makulit man o hindi . . . gusto mo siyang makapiling . . . ng bawat sandali!
. . . pesky or not . . . you want to be with him . . . every time!

Maligayang kaarawan, Sweepy! Aba, 9 ka na! Matanda ka na! Haha!
Happy Birthday, Sweepy! Hey you are 9 already! You are old! Haha!

Aba, gumising ako ng maaga para una akong babati sa iyo. Mahal kita ng lubusan at sana mahalin mo rin ang ama mo! Ano ba ang handa natin ngayon?
Hey, I woke up early to be the first one to greet you. I love you so much and I hope you love your father too. I wonder what is your birthday feast today?