Wednesday, March 17, 2010

Uy, Gising Ka Na Pala, Sumo!

Hey, So I See You're Up, Sumo!
English by BogartAba, siyempre.
Gising na gising!
At gigil na gigil!
But of course, I'm so awake and quite mad!Aba, bakit naman?
At ano naman iyan sa harap mo?
Oh, but why? And what is that in front of you?Ito ang kulay ng kandidato ko sa darating na eleksyon sa pagka-Presidente.
This is the color of my candidate for the coming Presidential election.At kaya ako galit, kasi balita ko maraming tao ang hindi pa rin sigurado kung sino ang kanilang iboboto!
And the reason I am angry is because I heard that there a lot of people who are not yet sure as to who they will vote for!Kung ako nga ang dali kong nagpasya eh sila pa na tao at mas matalino kuno sa aming mga aso, aba eh pa-isip-isip pa! Pabago-bago pa ng isipan. Walang kinakapitan ng lakas ng isipan at talino!
Well, I easily made my decision but these people who they say are more intelligent than dogs like me are still undecided! They keep changing their minds. They have no strong convictions!


Aba, mukhang may pinatatamaan ka ata ah! Eh sino ba talaga ang tinutukoy mo?
Hey, you seem to be referring to someone in particular! Who are you really referring to?Aba, sino pa? Eh di si Lui mismo! Papalit-palit ng isip!
Who else but Lui who kept changing her mind!


Ang pagpili ng kandidato ay dumadaan sa masusing pagninilay-nilay dala ng sigaw ng pagbabago at pag-unlad! Mahalaga ito hindi lang sa mga tao pati rin sa aming mga hayop! Kaya dapat isa-isip! Alamin at magpasya ng tama!
Choosing a candidate must pass through a strict process brought by the need for change and progress! This is important not only for people but also for animals like me! That is why it is important to put this to heart. Know and decide wisely!

. . . tulad ko! Pagkatapos kong magpasya kung sino ang nararapat iboto, eto suot ko na ang kandidato ko! Aba, dapat pa bang i-memorize yan!
. . . just like me! As soon as I decided who to vote for I immediately wear my candidate's badge! Hey, do you need to memorize that!


Kung tutulog-tulog ka, maiiwan ka sa pansitan! Itaga mo yan sa bato, Lui!
And if you dilly-dally with it you will end up in the curb! Mark my word, Lui!


At para doon sa gustong mag-comment, pakilagay lang sa blog ni Sweepy na siyang nataguriang moderator ng bayan, este, ng bayan ni Juan, este, bahay naming Heaven! Salamat, kabayan!
And for those who wanted to comment, please enter them at Sweepy's blog who was assigned to moderate all the comments in our house Heaven! Thanks, my countrymen!


At para kay Noynoy: Sa iyo ang boto ko kaya wag mo naman kaming pabayaan kapag naupo ka na hane!
And for Noynoy: You get my vote so please don't forget us when you get elected!