Wednesday, January 11, 2012

Ang Bruha Sa Buhay Ko

The Witch In My Life
translated by QuarkMay bruha sa tabi-tabi . . .
There is a witch nearby

Ang tawag rin sa kanya ay Isa da Sisa.
Her other name is Isa the Sisa.

Magunaw man ang mundo,
mahulog man ang araw sa kalangitan,
lumuhod man ang bulalakaw sa himpapawid
basta't nariyan ang bruha sa buhay ko
mahimbing ang mundo ko . . .
When the world crashes
and the sun falls from the sky
and the shooting star kneels from above
as long as my witch is near
my world is a bliss . . .

At eto na po ang bruha in action:
and here is the witch in action:


Harinawa dalawin rin niya ang buhay nyo! Arrrooooo!
Oh I hope she visits your life as well. Woof!

Teka napansin nyo ba ang malalim na hinga ni Sweepy? Yan ang hinga ng matinding inis at suya! Arooooo!
Wait, did you noticed Sweepy's panting? That is the breath of someone with extreme irritation and anger. Woof!