Monday, January 2, 2012

Nagtapos Na Rin Ang 2011


2011 finally came to a close
translated by Quark


Eto ang kalye namin noong December 31. Mistulang may giyera.
This is our street last December 31. It looks like a war zone.


At eto ang kalye noong January 1. Ahahay nagtapos na rin ang giyera!
An this is street last January 1. The war has ended!

Nasaan ako? Eh di sa loob ng bahay ko. Nakatago. Sarado ang kurtina. At nakikinig ng jazz pampakalma! Si Lui katabi si Sweepy sa bahay nya sa kabila. Si Luchie nabibilang ng oras sa tabi.
Where was I? I was inside my house below. Hiding. With curtains closed. and listening to jazz music to calm me down! Lui is curled with Sweepy in his house beside mine. Luchie is counting the hours nearby.


At kinabukasan binalot ng usok ang paligid! Anong klaseng kasiyahan yan, bayan!
And the next day, the whole place was filled with pollution! What kind of celebration is that, people!


At kung gusto ninyo makita ang action sa Pilipinas noong Dec.31:
And if you want to see the action in the Philippines last Dec.31:


Sover kabaliwan. Mistulang sinunog ang kalangitan, kalupaan at bulsa nila. Beh, buti nga sa inyo! Ubuhin kaya kayo!
The craziest. They burned the skies, the land, and their pockets. Serves you right! Cough out hard!

At eto ang tunog ng GoodbyePhilippines, Pacquiao, SuperLolo at kung anu-ano pang kabaliwan:
And this is the sound of GoodbyePhilippines (firecrackers), Pacquiao, Superlolo and other crazy stuff:


Kita nyo na kung gaano kadelikado sa bayan ko. Kaya ayan, matanda na ako nabingi pa at sover puyat! Kaya't babu muna bayan . . .
Now you see how dangerous it is in my country. So now this old dog is also deaf and lack sleep. So goodbye people for now . . .