Saturday, January 21, 2012

May Lupa Na Ako!

I Have Land!
translated by Quark


Bumili si Luchie ng lupa noong birthday ko. Nakup, may lupa na ako! Mayaman na ako!
Luchie bought land during my birthday. Oh, now I have land! I am rich!


Luchie; Hoy! Anong lupa? Eh lupa yan para sa garden ko no! Aanhin mo naman ang lupa eh may bahay ka naman?
Hey, what do you mean land? That is soil for my garden! What do you need land for when you already have a house!

Hmp, akala ko kung anong lupa! Makaalis na nga!
Hmp, I thought otherwise. I better go . . .


Nakup, eto na naman ang anak ko!
Oh-oh, here comes my pup!
May problema ba, Luchie?
Is there a problem, Luchie?
O sya, aalis na po. Hindi ko naman kailangan ng lupa no!
Ok, I'm leaving now. I do not need your land anyway!