Friday, December 30, 2011

Kamusta Na Si Sumo?

How is Sumo?
translated by Quark


Inakup! Sweepy! Bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari bang masama sa tatay mong si Sumo?
Oh my! Sweepy, why do you look like that? Did anything happen to your father Sumo?


Sweepy: Popsy is OK. We both lack sleep from daily firecrackers! So every chance we get we take a nap!

Ay salamat! Akala namin natuluyan na si Sumo sa kagat ng pusakal na si Petrocelli!
Oh thanks! We thought Sumo got hit by the bite of the stray cat Petrocelli!


Hoy! Ako ba ang pinag-uusapan ninyo?!! Hoy buhay pa ako no! Matagal pa akong kukunin ni Lord! Aba, baka mauna pa kayo sa akin hoy!
Hey, are you talking about me? Hey, I am still alive! The Lord is not ready to take me yet. You might even go ahead of me!


At tingnan ninyo ang anak knog si Sweepy! Sus, tinamaan ng antok sa takot magdamag. Aba, tama bang magpaputok ang mga kapitbahay magdamag!
And look at my pup Sweepy! He got sleepless from the neighbor's firecrackers all day!

Hay naku, bayan. Taon taon na lang ganyan kayo! Wala kayong kadala-dala! Walang mabuting dala ang nagpapaputok sa tuwing kapaskuhan. Ewan ko ba naman kung anu-anong kabaliwan ang pinag-gagawa ninyong mga tao sa mundo: mausok, maingay, magastos, panganib sa baga, sa bulsa, sa mga hayop tulad namin, sa kapaligiran . . . pero ang kukulit ninyo! Tamaan sana kayo ni Lui na nagpuputok ang butsi sa galit at inis!
Oh, people! Every year you do the same without reason. No good can come from having firecrackers every Christmas. I really do not know the kind of insanity that you people bring to the world: pollution, noise, expense, danger to the lungs and pockets, to animals like me, to the environment. . . but you are all pesky! I hope you get hit by Lui's anger and irritation!Ang 2012 dadating at lilipas may putok man o wala.
2012 will come and pass whether there are fireworks or not.

Pero ang tao at lahat ng nilikha ng Maykapal na ginagamit sa wasto ang pamumuhay ay siyang may saysay ang buhay. Maging makasaysayan at makabuluhan tayo, harinawa!
But the people and all of God's creations who uses their existence to do right are the ones who bring meaning to life. Be meaningful and live in fulfillment, bless us!

Hmp, makatulog na nga!
Hmp, I better catch on sleep!