Friday, December 23, 2011

Hoy Sumo Gising! (Wake Up, Sumo!)

Translated by Quark


Ahahay Sumo! Malapit na ang Pasko at tutulog tulog ka pa!
Oh my, Sumo! Christmas is near and you're sleeping!


Eh paano kung lipasan ka ng Pasko?
But what if Christmas pass you by?

At nasaan naman kaya ang anak mong magaling?
And where is your good pup?


Ay sus! Tulog sa tabi mo . . . sa ilalim ng bahay! Nakup kapag naipit yan yari yan!
Oh my! Sleeping near you . . . under his house! If he gets crushed there he's gonna get it!


Ay naku! Bisperas na bukas at tulog pa rin si Sumo at si Sweepy! Paano na iyan, bayan?
Oh no! Tomorrow is Christmas eve and Sumo and Sweepy is asleep! What will happen now, people?