Tuesday, December 20, 2011

Pasko Na Ba, Sumo?

Is It Christmas Already, Sumo?
Translated by Quark


Ay naku! Ang kukulit talaga ninyo!
Oh my! You can really be pesky!

Malayo pa ang Pasko! Sa linggo pa! Wala ba kayong magawa kung hindi ang hintayin ang Pasko?
Christmas is still on Sunday! Don't you have anything better to do than wait for Christmas?Limang tulog na lang at darating na rin yun. Ano ba ang gusto nyo pag Christmas?
Five more winks and it will be here soon. What do you want for Christmas anyway?

Anong regalo? Hoy hindi yan ang diwa ng Pasko. Ni si Santa Claus wala sa Pasko!
What gifts? Hey that is not the essence of Christmas. Even Santa Claus is not in Christmas!

Eh bakit naka-Santa hat ka, Sumo?
So why are you wearing a Santa hat, Sumo?Nakup! Natamaan din ako!
Oh-oh, you got me there!

Ako lamang ay nakiki-isa sa saya ng Pasko, kabayan. Aba sa tuwing ganito ang itsura ko natatawa ang mga tao kaya masaya. Aba buong taon kasing nakakatakot itsura ko. Para maiba naman.
I am just joining in the merriment of Christmas, my friend. Whenever I don this hat people laugh and it makes everybody happy. All year round I look scary so during this time I try to look different.