Friday, November 4, 2011

Para Kay Mimi (For Mimi)Mapayapa ang mundo ko, Mimi.
My world is peaceful, Mimi.

Nariyan lagi ang mga mahal ko . . .
My loved ones are always there . . .

Bumagyo man, tumindi man ang init, matuyot man ang lupa, malanta ang halamanan, aba sa paglubog o pagsikat ni Haring Araw, bumanbangon muli ang mundo ko!
Come stormy weather, or in the harsh heat, when the soil dries up, or the plants fade and fall, but when the King Sun sets or rises, so will my world!

Hindi mahalaga na maayos parati ang mundo mo . . .
It is not important that your world is always alright . . .

. . . ang mahalaga ay IKAW ang laging payapa . . . magulo man ang mundo o hindi.
. . . the important thing is that You are at peace . . . whether the world is in shambles or not.

For Mimi Lenox Blog Blast for Peace 2011