Tuesday, November 1, 2011

Babala! Gumagala Ang Mga Baliw!

Warning! The Wackos Are Roaming!
notey: my translators are on holiday so i translate myself


Iyan ang tahimik kong mundo . . .
This is my quiet world . . .


At eto ang nangyayari kapag inatake ka ng kabaliwan!
And this is what happens when you get attacked by the crazy world!


Nagmumukha kang nasasaniban ng kung anu-anong walang ka-kwenta-kwentang kabaliwan!
You will look like you are possessed by a nonsensical madness!


Pati ang anak kong si Sweepy nagmimistulang nawawala sa sarili!
Even my pup Sweepy look like he is out of his mind!

Pero teka, si Sweepy nga pala ang may pasimuno ng mga ito.
Mag-ha-halloween daw kami sa mall. . .
But wait, it is Sweepy's idea that we dress like this for a Halloween event at the mall.


Hoy Sweepy! Kailangan ba talaga tayong magbihis ng ganito? Hindi ba puede na iyung collar lang natin? Saka mukhang halimaw naman ang mukha ko di ba? Hahahaaa-hatsing!
Hey Sweepy! Do we really need to dress like this? Can we not simply wear our collars? Besides, I already look like a beast right? Hahaha!

Sweepy: Popsy, we need to be in costume so we get a treat!

Eh ano ba ang treat na iyan?
But what is the treat anyway?

Sweepy: It could be anything! Your fave bacon, biscuits, frozen yogurt on sticks, etc.!

Naku, meron na tayo ng mga iyan sa pantry at sa fridge di ba? Eh bakit pa tayo pupunta sa mall na sigurado akong pagkakaguluhan na naman tayo doon! Baka mahawa pa tayo ng kung anu-ano doon!
But we have all those in the pantry and fridge so why do we need to go in the mall? We will only get mauled there and we might even catch something there!

Hay naku dito na lang ako sa bahay ko. Mag-halloween kang mag-isa sa mall!
Oh you go to the mall alone because I'm staying put in my house.


Ang Samhain ay bagong taon ng mga bruha at para sa Katoliko na pilit sinasabayan ang mga kaganapan ng mga pagano, ginawa nilang araw ng patay at kaluluwa ngayon.
Samhain is the new year of the witches and for Catholics, who created their own festivities to coincide with those of the Pagans, made it All Souls and Saints days.

Para sa mga hayop na katulad ko, ito ang linggo ng pagharap sa mga bago sa mundo. Pagbabago ng tingin sa hinaharap at pagtanggap ng mga pagbabago na kahit mistulang nakakatakot at nakakalito, ito ay sadyang may pakinabang sa iyo. Basta handa ka lang na tanggapin ito.
For animals like me it is the week of facing the changes in the world. Changes in your perceptions and the acceptance of these changes, which may look confusing and frightening, but will benefit you in the end, as long as you are ready to accept it.

Maligayang pagbabago, kabayan!
Have a happy transformation, my countrymen!