Friday, October 28, 2011

Kamukha Ko (My Look-Alike)


Iyan daw ang kamukha ko sabi ni Lui.
Lui said these are my look-alikes.


Ay naku Lui, wala akong katulad no. Itaga mo iyan sa bato.
Oh Lui there is nobody like me. Mark that on a stone.

Ako ang pinakamaitim, pinakamabangis, pinakamabilis, at higit sa lahat pinaka-astig. Eh saan ka pa?
I am the blackest, the wildest, the fastest, and most of all, the coolest. Where else can you find that?


At sa mga impostor eto ang sa inyo!
And for the impostors here's to you!


Isang hinga ko lang tumba na kayong lahat!
It takes a single breath to put you all down!

Teka wag kayong lalapit. Sadyang malupit talaga ang hininga ko. Pamatay talaga yan.
So don't go near me. My breath really kills.

Hay naku, bayan. Malapit na ang undas at marami na naman ang baliw sa paligid . . .
Oh, my countrymen, the day of the dead is near and there are many crazy people around . . .

At sa totoong Samhain, mabubuhay na naman ang natutulog kong kalamnan. . .
And for the real Halloween, my internal fires will awaken once again. . .

Wala pa rin si Quark kaya't ako rin ang nagsalin ng mga gunitain ko.
Quark is not yet available so I translated my own reminiscing.

. . . kurut kurut kinulisap na kukuti sa kumukulong kalapati sa kakawati . . .