Thursday, November 10, 2011

Ang Undas


All Souls Day


Hala! sindihan na ang kandila!
Go ahead and light the candle!

Iyan ang magsisilbing ilaw sa mga gumagala na aswang, ay este, kaluluwa . . . sa paligid.
That will serve as the light for the wandering ghost, er, I mean, souls around you.


Masdan mo at ayan na ang mga kaluluwa . . . nagsisidating na!
Watch and see the souls coming!

Nangangaluluwa na ang mga tao tuwing Undas!
People are waiting for the souls of their dearly beloved!

Pero kapag dumating, nanay ko po, halos mawala sa sarili sa takot!
But when the souls arrive, mama mia, they seem to lose their minds in fear!

Hala takbuhan na, kabayan!
Run, my countrymen!


Ay sus, santabarbaridad! Si Luchie lang pala! Hoy, nananakot ka ba, Luchie?!
Ahhh, santabarbara, it's only Luchie! Are you scaring us, Luchie?

Luchie: Aba malay ko sa iyo! Masama bang tumayo at pagmasdan ang jardin? Masyado kang matatakutin sa wala!
Luchie: Oh, I don't know with you but I am just watching the garden! You scare yourselves over nothing!

Hay naku, umuwi ka nga Quark at wala pa rin akong translator! Malabo na rin ang mata ko!
Oh, please come home Quark because I do not have a translator and my eyes are also blurred!