Thursday, September 22, 2011

Walang Magawa

Nothing To Do
translated by Quark


Kapag wala kang magawa aba eh di maghanap ka ng magagawa!
If you have nothing to do then go and find something to do!

Tingnan mo ang anak kong si Sweepy:
Look at my pup Sweepy:

Naku, lagi iyan naghahanap ng pansin. Gusto niya pansinin siya lagi.
He is always looking for somebody to pay him some attention. He wanted people to attend to him always.

Ay, excuse me! Teka makadaan nga . . .
Oh, excuse me! Wait I will just pass by . . .O ayan na naman!
Oh there he is again.

Mistulang pang-portrait pa ang pose o. Teka, makadaan nga ulit . . .
He looks like he is posing for a portrait shot. Wait, I have to pass again . . .

Hahaha! Tingnan mo ang itsura. Kapag umeksena ka sa mundo niya mistulang inapi siya ng mundo! . . . Wala lang. Wala lang akong magawa.
Hahaha! Look at him. If you make a scene in his world he looks like the world is ganging up on him! Oh but its nothing. I just have nothing better to do.

Lesson: Mag-ingat kapag wala kang ginagawa kasi kung pilit mong maghanap ng magagawa ek kung anong walang ka-kwenta-kwenta ang pag-gagawain mo! Mabuti pa matulog ka na lang. . .
Lesson: Be careful when you have nothing to do because when you try to find something to do you will tend to do nonsensical stuff! It is better if you take a nap instead . . .

At para sa mga Facebook addict: Think Before You Click!