Tuesday, September 27, 2011

Ang Asong Matanda

The Old Dog
translated by Quark


. . . ay nagmamatyag.
. . . is watching.

Sa kung ano, aba wag mo na alamin. Basta, nariyan at nagmamatyag.
But watching what? Oh, don't ask. He is just there watching.


Ang tumatanda nagkakaroon ng puting buhok. Aso man o tao.
When you get old you get white hairs whether you are a dog or a human.


Mainam din naman ang may puting buhok. Lumiliwanag ang itsura mo at hindi ka mukhang aburido.
It is okay to have white hairs. Your features brightens and you do not look stressed out.


Pero ang tao kapag may puting buhok aba sadyang kinukulayan ito ng kung anu-ano. Eh, sadyang tumutubo ang buhok buwan-buwan kaya siyempre buwanan din ang pag-tina ng buhok! Hoy, hindi ninyo matatakpan ang puti ninyong buhok buong buhay! Aba, tingnan ninyo ako. Hayaan na ninyo pumuti lahat ng buhok nyo no!
But people with white hairs color them with all sorts of color. And since hair grows every month they dye their hair every month too. Hey you can not cover those white hairs all your life! Look at me. Just allow those hairs to turn all white!


Naku, sigurado ako na dadating ang panahon puro puti na ang buhok ko at magmumukha na akong albino. Siguro mainam din ang maiba naman. . .
Oh, I am sure that the time will come when all my hair will turn white and I will look like an albino. It might be nice to be different for a change . . .