Friday, September 9, 2011

Walang Kokontra!

Nobody Should Contradict.
Translated by Quark


Kung nasaan si Luchie madalas naroon din ako.
I am normally wherever Luchie goes.

Luchie: "Hey, you can't pee here!"


Naku, tapos na po. Mapipigilan ko ba naman iyan!
Oh but I'm done. How can I control it anyway!

At para lang malaman mo, Luchie, hindi ako ang nauna diyan. . . eto tingnan mo:
And just so you know, Luchie, that I was not the first one who did it . . . look at this:


Yan! Yan ang silbi ng CCTV. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya!
There. That's the function of the CCTV. The evidence do not lie!

Alam nyo ba kung bakit tinawag na CCTV? Kasi puro sisi ang tv na yun. Arooooo!
Do you know why it is called CCTV? Because the tv is full of "sisi" (blame)!

O sya, makaalis na nga at baka masisi pa ako.
I got to go in case I get blamed again.


Hoy BER na Oca! Malapit na talaga ang Pasko!
Hey it's BER already, Oca! Christmas is getting near!