Saturday, August 20, 2011

Pakikipagkamayan

Shaking Hands
translated by Quark


Ang kamay ko katabi ng anak kong si Sweepy mistulang araw at gabi!
My paw beside my pup Sweepy are like night and day!


Aba, medyo pahiya pa iyan lalapit . . . waring nagmamatyag kung puede ba siya makalapit o hindi . . .
He shyly tries to come near as if wary if he will be allowed to do that or not . . .


Eh siyempre puede di ba? At bakit naman hindi! Nagtiyaga iyang anak ko na iyan bantayan ako at ipaalala na huwag didilaan ang sugat ko hanggang sa gumaling ito!
And of course its okay and why not? My pup patiently watched and reminded me not to touch my hot spot until it dried up and got healed!


At eto ang tunay kong caregiver na makulit nag-alaga at tadtaran ako ng gamot. Hoy Lui, eto ang tatandaan mo: Ang nag-aalaga ng matanda ay pinagpapala ng Maykapal!
And here's my real caregiver who took care of me and filled me with medicines. Hey Lui, don't forget this: Those who care for the elderly are blessed by the Almighty!


Isama mo na diyan si Luchie at iyang anak kong si Sweepy kasi tulad ko eh senior na din sila at makulit!
Add Luchie to that list including my pup Sweepy because like me they are already senior and just as grumpy!

Mabuhay ang mga seniors! Hoy, wag kayong tatawa-tawa diyan at TATANDA RIN KAYO!
Love live the seniors! And hey don't laugh because YOU WILL GET OLD TOO!