Thursday, June 30, 2011

Nasaan Ka Ba Noong Tag-ulan?

Where Were You During the Rainy Season?
translated by QuarkAba eto ako noong tag-ulan kamakailan . . . nakasampa sa tumba-tumba malayo sa basang sahig . . . nag-kukuyakuyakoy kasama ang anak kong si Sweepy . . .
Here I was when it rained recently . . . perched on the rocking chair safe from the wet floors . . . whiling the time with my pup Sweepy . . .


. . . nariyan din ako kung saan nandoon si Luchie na sadyang maraming pinag-aabalahan . . . nagpapa-ayos ng bahay sa tag-ulan!
. . . i was also anywhere near Luchie who seem to be busy having the house fixed during the rainy season!


. . . at naroon din ako sa kung saan nandoon ang aksyon 24 oras. Parang balita at tipong usisero, nagmamatyag, nagbabantay, uhaw alamin kung ano ang ginagawa nitong mga nagtratrabaho sa mga pinapagawa ni Luchie at nag-iiingay buong linggo!
. . . and I am also where the action is 24 hours. Just like the news and like the nosy ones watching and waiting and thirsty for news on what the people tasked to do the repairs needed by Luchie were doing and creating all that noise all week!


. . . at malamang nariyan din ako sa pag-sikat muli ng araw. . . na kung saan aabot din ang dati kong maaliwasay na mundo . . . ahahay!
. . . and for sure I will be there when the sun rises again . . . that will lead me back to my once cozy world.