Wednesday, June 15, 2011

Kuwento ng Buhay . . .

Story of Life
translated by Quark


Meron akong kuwento . . .
I have a story . . .


Iyan si Sweepy.
That is Sweepy.


Sa bawat araw lagi siyang naghahanap ng kadamay, este, kasama . . .
Every day he is always looking for an accomplice, er, a companion . . .


Bawat kilos niya mistulang kulang kung wala siyang kasama.
Every move he makes seem wanting if he has no companion.


Naghahanap hanap siya at sinusuyod ang bawat sulok habang humihiyaw . . . mistulang baliw!
He goes into a search and scans every corner while whining like mad!


At kapag nakita niya ang hinahanap niya, aba mistulang nakakita ng multo!
And when he finds what he is looking for he looks like he saw a ghost!


Hoy Sweepy, halika at maglamierda tayo sa damuhan at magkutingting ng kung anu-ano, pang alis ng suya!
Hey Sweepy, come and lets play and putter in the grass to relieve our boredom!


At eto ang tatandaan mo: matuto kang maglaro ng mag-isa. Turuan mo ang sarili mong mag-aliw kahit wala sina Lui at Luchie . . . at kahit wala na ako. Kaya mo yan!
And this you must remember: learn to play by yourself. Learn to find things to amuse yourself when Lui and Luchie are not here . . . and even when I am not here anymore. You can do it!

Hay. . . Paano ba magpaalam sa mahal mo? Paano ba tinuturuan ang mga mahal mo na matuto na mag-isa at mamuhay na mag-isa? At paano mo tuturuan ang sarili mong mag-isa? Paano kung sa hinaba-haba ng panahon at unti unting nagpapaalam ang mga mahal mo at ikaw na lang ang naiwan? Paano ba mag-isa?
Ahhh . . . How do you say goodbye to the one you love? How do you prepare your loved ones to learn to stand on their own and be alone? And how do you teach yourself to be alone? What if in the end everybody starts to leave and you are the only one left? How does it feel to be alone?Pakisagot nga, Lui.
Please answer these questions, Lui.