Wednesday, May 4, 2011

Mayo Na!

It is May already!
Translated by Quark


At eto ako natutuyot sa init ng mundo!
And here I am drying in the heat of the world!


Ang importante laging basa ang ilong mo para malamig ang paghinga. Teka, nasaan na ba ang taga basa ng balahibo ko sa tag-init?
The important thing is that you always keep your nose wet to cool your breathing. Wait, where is the one who will wet my furs on a hot day?

Nakup, iyan na nga ba ang sinasabi ko eh! Wala na naman ang mga bruha! Eh paano na kaya kung tuluyan akong matuyot sa init ngayon?!!
Oh, this is what I mean! The witches are gone and I wonder what will happen if I completely dried up in this heat?!!


Mayo ang buwan na ng mga manggagawa. Aba siyempre kasali ako dun. Eto't nagbabantay ako ng paligid kasama ang makulit kong anak na si Sweepy.
May is the month of the workers! Of course I am part of it. I am busy guarding the premises together with my pup Sweepy.


Sweepy: Popsy, look! TheOtherKeeper is on the roof!

Hay naku hayaan mo na nga si Luchie kung ano ang gusto niyang gawin! Kung gusto niyang walisin ang buong bubong aba bahala siya!
Oh, let her! If Luchie wants to sweep the whole roof it is up to her!Pero siyempre dito lang ako sa tabi baka kung ano ang mangyari sa bruha!
But, of course, I stay near just in case something happens to the witch!Ang araw ng manggagawa ay nagbibigay pugay sa lahat ng uri ng manggagawa at sa lahat na marangal ng paggawa.
Labor's day pays tribute to all workers and for all dignified ways of working.

Magtrabaho ng tapat, sapat at karapat-dapat. At mamuhay ng walang ka-atat-atat.
Work in faith, with diligence, and deserving of your position. And live without a fuss.

Mabuhay ang manggagawa taga lungsod at lalawigan!
Long live the workers in the city and the provinces!