Friday, April 29, 2011

Sumo, where are you?

English by Quark


Hoy Sweepy, nasaan ba ang tatay mo?
Hey Sweepy, where is your father?


Nakup, bakit ka naman nagtatago diyan sa bahay mo, Sumo? Alam mo naman na saksakan ng init eh diyan ka pa natutulog! Tiyak mahahapo ka nyan!
Oh, but why are you hiding in your house, Sumo? You know it is so hot and you can not sleep in there without panting!


Hala, lumabas ka nga dyan at humanap ka ng medyo malamig na lugar.
Get out of there and find a cooler place to stay.


Yan! Iyan ang tamang lugar kapag mainit. Malamig ang marmol na lamesa!
There. That is the right place when it is hot. The marble-topped table is cooler!


At nariyan naman ang anak mong si Sweepy para bantayan ka.
And there is your pup Sweepy to look after you.

Eh nasaan naman ba si Lui?
So where is Lui?