Thursday, December 2, 2010

Ang Chillax Dog . . .

The ChillOut/Relax Dog
translated by Quark


Eto ang pang relax ko.
Mga tunog na sadyang angkop sa tulad ko . . .
This one is for my relaxing mode. Music that is right for me . . .


Sadyang bagay ang tunog na iyan habang nagbabasa ako ng mga kababuyan, este, mga kuwentong baboy ni Pol. Feel na feel ko talaga ang tropa sa Pugad Baboy. At si Polgas, walastik, parang si Sweepy no? Sina Mang Dagul parang yung kapatid ni Lui na si Oca! Aba, yung tropa ni Oca sa Mola waring mga taga Pugad Baboy lahat! Ang sarap nilang kumain at magkita-kita kahit maliit ang kita!
That music is the perfect companion when I read Pol's pig stories. I really feel the characters of Pugad Baboy (a comics book) Polgas reminds me of my Sweepy. Mag Dagul reminds me of Lui's brother Oca. Oca's group in Mola reminds me of Pugad Baboy characters! They love to eat and meet!


At siyempre kapag nakakainis ang nangyayari sa paligid at medyo pumapalpak ang idol kong si PNoy waring gusto kong ngat-ngatin ang mga libro ko! Hoy umayos naman kayo at nasisira ninyo ang pagbabasa ko!
And when I get pestered by the news around me especially about the bloopers of my idol PNoy I feel like chewing the books to pieces! Hey watch your steps guys because you're distracting my reading!


Hay naku! Kailangan mo talagang mag-relax paminsan-minsan. Lalo na kapag medyo tumatanda ka na. Dapat konting mellow naman. Dapat . . . konting music . . . konting tawa . . . kon. . .ting . . . zzzzzz . . .
You really need to relax once in a while especially when you're getting old . . . you need to mellow a bit. . . a bit of music . . . some laughter . . . a . . . bit . . . of . . . . zzzzzzzz . . .