Thursday, October 21, 2010

Ay, bakit ka nandyan, Sumo!


But why are you there Sumo? Translated by Quark


Naku, bakit ka natutulog sa ibabaw ng lamesa, Sumo?
Oh-oh, but why are you sleeping on top of the table, Sumo?


Ay, tinamaan ng magaling! Eh sino ba ang natutulog sa bahay mo?
Hey, hit me right! And who is sleeping in your house?


Ay, si Sweepy pala! Ang anak mong makulit!
Oh, it's Sweepy! Your stubborn pup!

Ay hindi na bale, Sumo. Anak mo naman iyan. Ay, kaya pala wala kayo sa chat buong linggo! Hoy, dalawin nyo naman ang mga kaibigan ninyo!
Oh, but it's ok, Sumo. Anyway, he's your pup. No wonder you were both absent in the chat room the whole week! Hey, why don't you go and visit your friends!

Naku, pasensya na ha. Medyo kapag maulan sadyang gusto lang namin matulog buong magdamag!
Oh, please forgive us. It's just that we love sleeping all day when it is rainy!


At siyempre kapag umaraw naman, siyempre doon ka naman sa gawing labas matutulog. Hoy, Sweepy, bantayan mo ako ha! Baka ma-dognap ako habang natutulog. Simbako!
And of course when it is sunny, the best place to nap is outside your house. Hey Sweepy, you better watch over me in case I get dognapped while sleeping. ChurchMe! Er, actually, it is an expression in the Visayan language that means "I hope not!"