Friday, July 16, 2010

Sumo!


Sumo, nasa pansitan ka pa rin ba?
Are you still in the noodle house, Sumo?


Anong pansitan? Eh kita mo namang nasa bahay na ako at sinusurvey ko ang kapaligiran pagkatapos ng bagyong Basyang. At aba, malinis na pala, at lahat nasa ayos na. Nagtago kasi ako sa takot, matak mo yon! Haha!
What noodle house? As you can see, I am in my house surveying my surroundings after the storm Basyang. And everything looks clean and orderly. I hid in fear, you know! Haha!

At siyempre, kung nasaan ako, eto naman ang anak kong si Sweepy . . .
And of course, wherever I go, my pup Sweepy follows . . .

Wala naman kaming magawa kung hindi ang sundan ang isa't isa . . .
And there's really not much to do except to follow each other around . . .


. . . at bantayan ang bahay naming Heaven . . .
. . . and guard our house Heaven . . .

So totoo ba ang tsismis na marami kayong napatay ni Sweepy kamakailan?
So, is it true that you and Sweepy killed a lot recently?

Aba, hindi naman marami. Iyung mga aaligi-aligi diyan sa tabi at kusang pumapasok na walang paalam. Tiyak, dedbol yun pag makulit!
Ah, not a lot. Only those who hover and enter without permission will surely be dead meat!

Yikes! Alam ba ni Lui yan? Naku, pag nalaman ni Lui yan, kayo ni Sweepy ang lagot!
Yikes! Does Lui know that? Oh-oh! When Lui finds out, you and Sweepy will be dead meat!

Ikaw kaya ang i-dedbol ko! Alam na ni Lui at ayaw ko nang pag-usapan iyan! Kainis kaya!
Suppose I make you dead meat! Lui already knows and I don't want to talk about it! Hmp!

English translation and interview by Quark