Wednesday, May 12, 2010

Bumoto Ka Ba, Sumo?

Did You Vote, Sumo?Aba, siyempre! (But of course!)
Ako pa!
Palalampasin ko ba naman iyan? (I won't let that event pass)
Aba, solid Noynoy ata ako! (After all, I am for Noynoy!)

Parang hindi mo pa alam na matagal ko rin namang pinag-isipan at pinili ang kandidato ko. At dahil Alpha dog ako, kapag nag-desisyon na ako, aba tuloy tuloy na yan! Pero siyempre, kasi nga aso ako at mukhang mabangis pa, at baka matakot ang mga guro at poll watchers, at baka maipit pa ako sa pcos o kaya madumihan ko ang balota, at kung anu-ano pang chuva, siyempre sina Luchie na lang ang pinaboto ko no!
As if you didn't know how it took me some time to study and choose my candidate. And because I am an Alpha dog, once I decide, I go all the way! But since I am a dog who look wild and might scare the teachers and poll watchers, or my paws might get stuck in the pcos machine or mess up my ballot and all that fuss, so I just let Luchie vote for me!

At yang daliring may indelible ink ang patunay na binoto ni Luchie ang idol kong si Noynoy! At dahil computer na ang gamit, tiyak pag gising ko bukas, lalabas na panalo na si Noynoy!
And that finger with indelible ink (picture above) proves that Luchie voted for my idol Noynoy! And since they use computers now, for sure when I wake up tomorrow, they will declare Noynoy a winner!

At para kay Lui na sadyang makulit at binoto ang talunan niyang kandidato na si Perlas, aba eh di mamundok ka na ngayon at magtanim ng gulay at linisan ang kalikasan kasama ng kandidato mo! Naku, saksakan ng kulit talaga ang isang iyan!
As for Lui who voted for her losing candidate Perlas, I say you go to the mountains now and plant vegetables and clean the environment together with your candidate! Ah, that woman is truly hard-headed!

Pero, joke lang yon, Lui! But that's just a joke, Lui!
Wag ka pupunta sa bundok na hindi ako kasama ha? At wag mo naman isiping dalhin kami sa bundok kasi sa tutuo lang, di ko type dun! Malamok dun at mainit kaya. Aba sa laki kong ito baka ma-heat-stroke ako tulad ni Bogart! SusSumalangitNawa!
And don't go to the mountains without me! And don't think of bringing us to the mountains either because in truth I don't like to go there. There are mosquitoes and its hot there. With my size I will surely have heat stroke there like what happened to Bogart! HeavenHelpUs!

At saka kung aalis ka, sino naman ang mag-aalaga sa amin? Mabuti pa pasusulatan ko na lang si Sweepy kay Noynoy para isali si Perlas sa kabinete nya.
And if you leave, who will take care of us? I better ask Sweepy to write Noynoy to include your candidate Perlas into Noynoy's cabinet.

Siyempre gusto ko, happy ka! Teka, parang narinig ko na iyan sa kampanya ah! At kung ako ang tatanungin ang sagot ko dyan, "mas happy ako sir kung mag-re-retire ka na!"
Of course I want you to be happy! Wait, I heard somebody use that during for a campaign spiel. And if you ask me my response to that is "I will be happy, Sir, if you will retire!"

Hmp, maktulog na nga. Panalo na naman ako eh . . .
Hmp, I better take a nap after all I already won . . .


NOTE: I translated myself. I am still looking for Bogart's replacement as translator. If interested please bark out loud to my pup Sweepy. Leave your comments for me in Sweepy's blog as well.