Wednesday, May 19, 2010

Bulaklak Ngayon . . .

. . . o ika nga Today's Flowers . . .


. . . na si Brooke (which is named Brooke)


. . . ay nagpaalam na ng lubos (who finally said goodbye)

Nakup, teka lang. Hindi ako nahawa kay Sweepy at Lui ha. Na sadyang walang ginawa kundi ang magkwento ng walang katapusang nobela ng mga bulaklak sa aming munting jardin. . .
Hey, wait a minute. I did not get affected by Sweepy and Lui who are both talking non-stop about the flowers in our small garden . . .

Sa tutuo lang, hindi ko type ang bantayan ang mga bulaklak sa bahay namin tulad ni Bogart. At ng nawala na si Bogart, aba eh di si Sweepy naman ang nagtutuloy. Aba, hoy, hindi ko kayo pinalaki para magbantay ng bulaklak!
Actually, it is not my type to watch the flowers in our house like Bogart, and since Bogart is gone, Sweepy has taken over the task. Hey, I did not raise you to become flower watchers!

Eh ano naman ang makukuha ko sa mga bulaklak na iyan? Baka hikain lang ako sa mga iyan! Eh, alam mo naman ang mga anak ko na iyan. Kahit tsinelas babantayan nila kapag sinabi ni Lui!
Oh, what will I get from watching those flowers? I will only get asthma! Oh, but my pups will watch anything Lui asked them to, including slippers!

Naku, hindi mo ako mapapabantay ng mga ganyan!
You can't ask me to watch those stuff!


At pakisabi lang sa ilang makulit dyan, na walang ginawa kundi ang bantayan ako! . . .
And please tell that pesky one who's not doing anything but follow me all day! . . .

. . . hoy! Tumabi-tabi ka riyan! Lui, pakisabihan mo naman iyang mga uma-aligid sa akin at baka hindi ako makapag-pigil at makagat ko ng tuluyan!
. . . hey! Get out of my way! Lui, please remind those stalkers who follow me around in case I lose control and bite them!


Lui: Hay naku, Sumo, wag ka nga masungit! Oh, stop being grumpy, Sumo!

Lui: At tingnan mo o! May bago na namang bulaklak si Brooke! Hindi pa siya namamaalam ng tuluyan. And look! There is a new Brooke coming out so it has not stopped flowering!

Aba, siya nga. Bakit ba ang daming bulaklak ngayon?
Hey, you're right. I wonder why there are so many flowers today?

At bakit kahit anong gawin ko, hindi ako bagay tumabi sa mga iyan!
And why is it that whatever I do, I never seem to look right beside them!