Friday, April 30, 2010

Ito Si Sweepy . . . (This is Sweepy)


Iyan ang anak kong SuperDog . . .
(That is my pup the SuperDog)Diyan sa tabi ng bahay ko natutulog iyan . . .
(He sleeps beside my house)Kahit magkasama na kami ngayon, parang mayroon pa rin siyang hinahanap-hanap. Parang nangungulila pa rin siya sa kapatid niyang yumaon na si Bogart. Waring hinahanap-hanap pa rin niya si Bogart . . . at parang hindi ko kaya punuin ang pagkawala nito sa kanya. . .
Even if we're together now, he seems to be looking for somebody else. He is still missing his late brother Bogart and I can not seem to fill that emptiness in him . . .Mabuti na lang at napagsama na kami ni Sweepy. Ilang taon na din kami nagkahiwalay kahit na sa iisang bahay lang kami nakatira!
It's a good thing I am reunited with Sweepy again after so many years of separation even if we live in one house!

Aba, hindi madali ipagbati ang mga asong nag-away tulad namin. Ang sekreto diyan ay pasensya . . .
Hey, it's not easy to bring two warring dogs together. The secret is patience . . .


. . . at ang dakilang nilalang tulad ni Luchie . . .
. . . and a great being like Luchie . . .

. . . na tinamaan ng pagod sa layon na pagsamahin ulit kami ng anak kong si Sweepy! Aba tingnan mo at nakatulog ang bruha sa pagod at pinagsama-samang hinagpis at suya sa init ng panahon at ng aming sitwasyon . . .
. . . who looked worn out in the task of bringing me back with my pup Sweepy. Luchie fell asleep from tiredness, grief and frustration with the heat of the day and our situation . . .


Marahil naitanong ninyo na paano nagawa ni Luchie ang isang bagay na matagal na gustong mangyari ni Lui pero ni minsan hindi ni Lui nagawa?
Maybe you wondered how Luchie was able to do what Lui wanted yet failed to do?


Ang sagot: pagmamahal . . . . at matigas na pa-alala . . . na kung mag-aaway daw kami ni Sweepy, ililibing daw niya kaming dalawa ng buhay!
The answer: love . . . . and a strict admonition . . . that if Sweepy and I will fight, she will bury us alive together!


Aba, sino ba naman ang hindi titino sa pananakot na iyan! Hoy, ayoko pang mamatay, Luchie! At ayoko ding malibing na buhay! Ano ka ba naman, Luchie!
Hey, who wouldn't wise up when you get threatened that way! Hey, I don't want to die yet, Luchie! And I don't want to be buried alive! What was that all about, Luchie??!!


Pero sa tutuo lang. Madali akong kausap. Kung bati, eh di bati. Pero, pakisabi lang sa mga magugulo diyan sa tabi-tabi na wag masyadong makulit, at baka hindi ako makapagpigil! Hmp, makatulog na nga baka magising pa si Luchie at baka mapurnada pa ako at mainit pa naman!
But in truth, I am easy to talk to. If you want peace, so peace it will be. But please remind those noisy ones not to be too pesky or I might lose control! Hmp! I better take a nap in case Luchie wakes up and nags me especially on a hot day!


Please leave your comments on Sweepy's site.