Saturday, April 24, 2010

Alaala ng Lumipas . . .

Remembering the Past
English by MrBirdskySampung araw na ang lumipas . . .
Ten days have passed . . .At dito na nakahimbing ang mahal kong anak na si Bogart.
And this is the resting place of my pup Bogart who I loved. . .


Sampung araw na and lumipas
pero parang kahapon lang . . .
Ten days have passed but it seem like it was only yesterday . . .. . . na kung saan kahit na pinaghihiwalay kami ni Bogart ng landas, nariyan lagi siya sa tabi ko. Waring naghihintay ng tamang panahon na magkasama muli kami.
. . . that no matter how much they separate us, (Note: I am not allowed to mingle with my pups because I bully and fight with them) Bogart was always near me, as if waiting for the right time for us to be together . . .. . . subali't lumipas na ang panahon na iyon. Sadyang hindi na talaga kami magkakasama. At parang hiwaga na sadyang panahon lang ang magpapahiwatig . . . ang pagpanaw ni Bogart ang nagdala ng mahiwagang pangyayaring ito . . .
. . . but that time has passed. We can not be together anymore. And like a mystery that only time can reveal. . .Bogart's passing brought this magical thing . . .


. . . ang pagsasama namin ng anak kong si Sweepy sa wakas!
. . . I finally had the chance of being with my pup Sweepy!

Mahal ko talaga ang mga damuhong anak ko na iyan. Sadyang masungit lang talaga ako at ayaw kong magulo at inaagawan ako ng eksena!
I really love those pups of mine. I am simply grouchy and I do not want their noisy ways and anybody who steals the scene from me!


Marahil sa malungkot na pangyayaring ito, marahil puede ko na muna isantabi ang inis ko at namnamin muli ang sarap ng halik at amoy ng anak kong si Sweepy . . . bago maghiwalay din ang landas namin!
Maybe in this sad moment, maybe I can set aside my irritation and relish the wonderful kisses and smell of my pup Sweepy . . . before we find ourselves facing our separate ways too . . .


Sa bawat pagpanaw ng mahal mo, turuan mo muling magmahal ang puso mo, at mahalin ang tunay na nagmamahal sa iyo, na hindi nawawala sa tabi mo.
When your loved one departs, teach your heart to love again, and love the one who loves you truly, the one who will never leave your side.


Paalam at salamat Bogart. Sa magandang alaala at pa-alala. . .
Goodbye and thank you Bogart. For the wonderful memories and teachings . . .

NOTE: Please post your comments at Sweepy's blog. Thank you.