Sunday, October 4, 2009

Pagkatapos ng Bagyo . . . Labada!

After the Storm . . . Laundry!
Translated by Bogart


Eh ano pa nga ba?
Pagkatapos ng bagyo
aba, sus-santonio-santabarbaridad-
tambak na labada!
Sa pagsikat ng araw
hala, labahan na!
What else is there?
After the storm is a great pile of laundry!
When the sun rises, you start washing!
At kapag ang labahin
ay nabahiran ng isang tambak na putik . . .
And if the laundry is soaked in mud . . .. . . at mga bagay na di mo mawari
na kahit na isang araw mo na ibabad
at kusutin ng walang talamak
ay saksakan pa rin ng dumi . . .
. . . and filled with unimaginable stain that refused to budge even if you soak and scrub . . .. . . aba, iisa lang ang katapat niyan!
. . .it needs only one thing!


Iyan!
There!

Yan ang katapat ng damuhong dumi na iyan!
That's what those stains need!

At sus, wag mo na akong tanungin kung ano iyan.
And don't ask me what that stuff is.

Aba, malay ko naman kung ano iyan.
Hindi naman ako labandero no!
Because I don't know what it is.
I am not the laundry man!

Iyan kasi ang ginamit ng labandera namin. At iyan ang nagpaputi ng mga labada na nalubog sa baha noong kasagsagan ng bagyong Ondoy. Aba, hindi biro kaya ang mabaha at hindi biro ang malunod sa putik ang mga damit no!
That is what our laundrywoman used to make the dirty clothes white again. The clothes that were buried in the floods during the onslaught of storm Ondoy. It is not a joke to get flooded and not a joke to have your clothes buried in mud!


Pero dahil magaling ang labandera ko, kahit anong dumi tanggal!
But because I have a great laundrywoman, there are no stains she can not removed!Kaya ayan! Malinis na ang labahin! Maya-maya lang tuyo na!
So there! The clothes are clean! And in a few minutes it will be dry!

Astig talaga ang labandera ko. Ikaw, astig ka rin ba sa dumi?
My laundrywoman is cool. Are you also cool when it comes to dirt?

O sya, lumabas na ang bagyo. Sumikat na ang araw. Labahan na, Misis!
The storm left already and the sun is out. It is time to do the laundry, Missus!