Monday, September 28, 2009

Ang Dasal Ko Sa Pinoy

My Prayer for Pinoys (Filipinos)
Guest Translator: Luchie Bacaltos
Panginoon,
Lord,

turuan mo akong maging bukas palad
teach me how to be charitable

turuan mo akong maglingkod sa Iyo
teach me how to serve You well

na magbigay nang ayon sa nararapat
to give what is due

na walang hinihintay mula sa Iyo
with no expectations from You

ang makibakang di inaalintana
to fight without fear

mga hirap na dinaranas
of sufferings

sa tuwina'y magsumikap
to strive

na hindi humahanap
not always to seek

ng kapalit na kaginhawahan
that sense of comfort

na di naghihintay
never to wait

kundi ang mabatid
until I realize

na ang loob Mo
that it is Your will

ang siyang sinusundan . . .
that should be my guide . . .Iyan ang paborito kong kinakanta sa simbahan tuwing linggo. Pero dahil bawal ang aso doon, kuntento na akong marinig iyan kay Lui na siyang pinanghehele sa amin ng mga anak ko . . . Alay ko iyan sa lahat ng Pilipino sa mundo. Mabuhay, kabayan!
It is my favorite hymn that is sang in the church every Sunday. But since dogs are not allowed there I am satisfied to hear Lui sing it to us as a lullaby. This is what I offer to all the Filipinos in the whole world. Long live, my countrymen!