Sunday, September 27, 2009

Kadiliman!

Darkness!
I translate myself
Iyan ang kadiliman.
That is darkness.Madilim. Malagim.
Dark. Scary.Pero malamig kaya ayun tulog ang anak ko at wala tuloy akong translator ulit. Di bale, kagigising ko rin naman. Sabi ni Lui idaan ko na lang daw sa tulog para hindi ko marinig ang ingay ng ulan at huni ng hangin na nagbabadya ng panganib.
But it is cold so my pups are sleeping and I have no translator again. But it's alright because I just woke up myself. Lui said I should just sleep it off so I won't hear the noise of the rain and the whisper of the wind that brings danger.


Ang pangalan ng dilim, lagim at panganib ay Ondoy. Isang daan lang ni Ondoy, hinambalos naman niya ang buong bayan ko! Umalis ka na Ondoy!
The name of the dark, scary and dangerous is Ondoy. When Ondoy passed by, he also lambasted my whole country! Please leave now Ondoy!


Buti na lang nandito ka, magandang bulaklak!
It's a good thing you are here, beautiful flower!Sa gitna ng lagim, may bulaklak din.
In the midst of danger, there are flowers too.
At sa gitna ng bulaklak, may amoy . . . na di mo mawari. Malagim din!
And in the center of the flower there is a scent . . . that you can not fathom. Scary too!


Hmp, makaalis na nga at baka abutan ako ng baha diyan!
Hmp, I better go before I get stuck in the floods!