Friday, September 11, 2009

I Am Dark


I will translate myself.
My translator is snoring.
PorDosPorSanTaBarBariDadOo. Yes
Madilim ako. I am Dark.

Pero, hindi ako Ang Dilim.
But I am not The Dark.

Aba, iba na kaya iyon!
And that is a different thing!Madilim and mood ko ngayon.
My mood is dark now.


. . . kasi madilim din ang mundo!
. . . because the world is dark!Maulan at mukhang nagbakasyon ang araw!
It is rainy and the sun went on vacation!


At ang mga labada . . . aba, labadabida! . . .
And the laundry . . . oh, labidabida . . .

. . . lahat BASA! . . . ALL WET!

Hindi matutuyo. Mag-aamoy amag!
It will not dry. It will smell stale!


Ayan, bumabaha na rin, hanggang sa loob ng bahay!
And it is getting flooded even inside the house!

Kaya ayan, madilim rin ang tingin ko.
So there, I feel dark too.


At kapag hindi bumalik ang translator ko
and if my translator will not return . . .

. . . na sadyang walang ginawa kundi matulog!
. . . who is not doing anything but sleep!

. . . at magpalaki ng . . . . tiyan!
. . . and make his stomach big!

. . . sigurado, didilim ang paningin ko ng lubos!
. . . for sure, my sight will grow more dark!