Monday, August 31, 2009

Naku, Ano Na Naman Yan!?!

Now What Is That!?!
Translation by BogartAng tawag diyan KAMATAYAN.
They call that DEATH.Kainin mo yan at iikli ang buhay mo!
You eat that and you shorten your life!Kapag inalok iyan sa iyo . . .
If someone offers it to you . . .
Aba siyempre, TANGGAPIN MO NO!
But of course, you must ACCEPT IT!


Buhay man isusuko ko matikman lang ang diabetically-yours na yan!
I will surrender my life just to have a taste of that diabetically-yours thing!


Namnamin mo ng todo!
Savor it well!Hoy, sandali lang!
Hey, wait a minute!

Eh, saan kaya napunta ang kamay? Kainin ba pati kamay!
Now where did the hands go? Must you eat the hands!


Naku, mag-ingat ka, Sumo! May kasabihan ang matatanda:
Hey, watch it, Sumo! The elders have a saying for it:

Don't Eat The Hands That Feed You


Hoy, hindi ako naniniwala sa sabi-sabi na ganyan. Lalo na kung ang pag-uusapin ay kainan. Naku, maniwala ka sa mga matatandang iyan! Minsan ka lang mamatay kaya siguraduhin mong ninamnam mo ang buhay mo para sabihing sulit magpakamatay para dito!
Hey, I don't believe in sayings like that especially when it comes to eating. Don't believe those oldies! You only die once so you better make sure you enjoy your life and it is worth dying for!


Uy, meron pa o, Sumo!
Hey there's still some Sumo!

Hindi mo kinain ang chocolate-peanut-butter crust!
You did not eat the chocolate-peanut-butter crust!


Ay No . . .
Ah No . . .

Kalabisan na yan pag kinain ko yan.
Kamatayan na tunay na yan.
Bawal kaya ang chocolates sa amin!
That's too much already.
That's real death if I eat that.
Chocolates are bad for us!


Iyo na yan.
Namnamin mo nang husto!
Now that is yours.
Enjoy it well!


Matakaw ako . . .
I love eating . . .

. . . pero hindi naman labis-labis.
Tama-tama lang naman . . .
. . . but I don't overdo it.
I exercise moderation . . .


Iyan ang magandang aralin sa Araw ng Kagitingan at Buwan ng Wika nitong Agosto. Alamin mo ang mahalaga, ang tunay mong gusto, at gawin mo ito ayon sa nararapat. Huwag kang labis. Huwag kang kulang. Tama-tama ka lang . . . at tunay kang bayani ng buhay mo. Mabuhay tayong mga Pinoy!

And that is the best lesson for National Heroes Day and the National Language Month this August. Know what is important, what you really like, and do what is necessary. Don't go overboard. Don't be anything less. Just exercise moderation. . . and you will be the hero of your life. Long live the Pinoys!