Saturday, August 29, 2009

Hindi Ka Pinoy Kung Di Mo Gusto Ito!

You are not Pinoy if you do not like this!
Translated by Bogart
Aba, iyan ang tunay na pampalamig! Kapag dumaan iyan sa RainbowAvenue at nagmamala-mistulang na-uulul at nagsisisigaw ng "buko!" . . . aba, hoy! Halika dito!
Hey, now this is the real refreshment! When the vendor passes by RainbowAvenue and sounds like a madman shouting "buko" (coconut) you go, 'hey, over here!"


Pagbi-ak ng buko . . .
When the coconut is cracked opened . . .

. . . at pagdaloy ng . . . juice-ko day!
. . . and the juice flows out!
. . . at pag nahimas ang malamig nitong laman . . .
. . . and the cool flesh are scooped out . . .
Ahhhhh! Isa pa nga!
Ahhh, i want another one!


At ito pa ang kasunod! Pinoy merienda na swak talaga: buchi at suman na bubudburan ng niyog at latik, ahahay buhay! Naku, bigyan mo ko ng marami!
And here's the next level! Pinoy snacks that's just perfect: buchi (sesame rice balls with mongo fillings) and suman (rice cakes) and topped with fresh grated coconut and coconut syrup, ahhh what a life! Hey, give me more of that!


Hoy Sumo, hanggang buko ka lang no!
Bawal kaya ang malagkit sa iyo!
Baka makadikit-dikit ang ngala-ngala mo yari ka!
Hey Sumo, you get only the buko juice!
The sticky sweets are not for you!
They might glue your jaws, serves you right!