Thursday, November 13, 2008

SkyWatch Friday!!!

Silip Kalangitan, Pilipinas!
SkyWatching, Philippines!Eto ang kalangitan na naiipit sa pagitan ng dalawang naghaharing bagyo!
This is the skies caught between two raging storms!


. . . paglabas ni bagyong Quinta, nahila siya ng bagyong Rolly na siya namang humihila ng parating na bagyong Siony . . . na sa kaguluhan, mistulang nahilo ang kalangitan at waring iniisip kung aaraw ba siya o uulan . . .

. . .when Storm Quinta left, she was pulled back by Storm Rolly who both pulled the coming storm Siony . . . and in this confusion, the skies seemed dazed and wondering if the sun should shine or if it should rain . . .
More skies on this site: