Saturday, October 18, 2008

SkyWatch Friday!
Aba sali ako diyan! Kaming mga houndsinheaven ay mahilig magmuni-muni at pagmasdan ang kaaya-aya nating kalangitan!

Kung ang SkyWatch entry ng anak kong si Sweepy ay mala-palamuti, aba siyempre ang sa akin mala kamatayan. Kasindak-sindak at walang kasing bigat sa kaitiman. Pero kung iisipin, sa ibabaw ng dilim na ito ay ang walang kamatayang kalayaan at katahimikan.

Hindi mapanganib ang dilim. Kung matapang kang haharapin ito, makikita mo ang mga mata mong nadilatrin sa wakas! At sa iyong pagmulat, pawang liwanag lamang ang siyang makikita. Kahit na sa dilim.

Sa misteryo ng dilim at lagim ang bumabalot lamang ay takot. Mapanganib ang takot. Mas mapanganib pa kesa sa dilim. . .For SkyWatch readers who can not speak or understand the Pilipino language, here's my hound translator Bogart who will post his translation of my blog here only for the benefit of my SkyWatch readers!


Hey, count me in! The houndsinheaven love to mull the time and watch the heavenly sky!
If you watch the SkyWatch entry of my pup Sweepy, you will notice that his entry is pretty decorative while mine is pretty dark, much like death. Shocking and as heavy as the dark. But if you think about it, in the midst of darkness is a never-ending place of freedom and peace.

The dark is not dangerous. If you have the courage to face it, you will find your eyes awakening at last! And in your awakening, you see only light. Even in the dark.

The mystery of the dark and the dangerous is the enveloping fear. Fear is dangerous. More dangerous than the dark . . .Hala, silipin ninyo ang iba pang madilim na kalangitan . . .
. . .Go and check other dark skies . . .