Friday, October 24, 2008

My Sky Watch Friday

Ang Aking Pagtanaw sa Kalangitan
Kada Biyernes lamang
Pangalawang Yugto
translated in English by my pup Bogart

My View of the Heavens
Every Friday only
Chapter TwoMuli na naman ako tumanaw sa kalangitan.
Naku, malimit ko na ata itong gagawin kasi kasali kami ng mga anak ko sa SkyWatchers kada Friday. Sigurado akong kami lang ang asong tumatahol at kasali doon. Madalas nga kaming nakatatanggap ng mga bisita na hindi makapaniwala na aso nga kami na may blog.

I went to watch the skies again. I am sure I will always be doing this regularly now because I, together with my pups, are part of the SkyWatchers every friday. I am sure we are the only dogs barking there. We often get visitors who can not believe that we are indeed dogs with blogs.Hoy! Kayo lang ba ang marunong mag-blog? Kayo lang ba ang marunong tumingin sa kalangitan? Aba, aba! Aso man kami pero hindi gaya ninyo, hindi namin nakalilimutan ang aming pagkakaisa sa isang matalinghagang kalikhaan. Walang labis, walang kulang. Tulad ng kalangitan na iyan na sadyang nagbabadya . . .

Hey, do you think you are the only ones who knows how to blog? Do you think you are the only ones who knows how to watch the sky? We may be animals but unlike you, we have never forgotten that we are part of the whole amazing creation. No more, no less. Just like the skies above that seems threatening . . .Kumubli ka man
makikita ka pa rin . . .

Even if you hide
you will be seen . . .Pero bakit ka pa magtatago?
Kung ang kaaya-ayang tanawin
ay mistulang nagbabadya lamang?
Na tulad ko, na mukhang mabangis
pero saksakan naman ng lambing . . .

But why should you hide?
If the awesome view seems only threatening?
Much like me, with my wild looks
but in reality, I am extremely loving . . .. . . na tulad ng kalangitan
mistulang magandang lihim
na binabalot na mapang-akit na ngiti. . .

. . . that like the heavens
hiding a wonderful secret
hidden behind its sweet smile . . .Maraming lihim ang kalangitan
kaya silipin din ninyo ang lihim ng iba.

The skies have so many secrets
so go and take a peek at some of them: