Tuesday, August 28, 2012

Nasa Langit Na Ako! (I am in Heaven)

 . . . pero nakup! Hinahanap-hanap daw ninyo ako!
(But you all kept looking for me here!) 
Aba siyempre kung nariyan kayo eh di narito na ulit ako!
And if you are all there then I am back here again!

Makulit ang taong buhay!
The living humans can be pesky!

Pero hindi naman ako nawala . . . kasi lagi kong kapiling ang anak ko!
But I am not really gone . . .  because I am always with my pup!
 
Waring binabantayan at baka ma-dognap!
I have to keep watch lest he gets dognapped!

Aba, ikaw na kaya ang may anak na gwapo! Eto tingnan nyo:
Oh I have to keep watch especially when I have a handsome pup. Watch this:
Aba, sumali si Sweepy sa Pet Olympic. Naimbitahan siya. At kahit na huli aba eh di . . . huli pa rin!
Sweepy joined the Pet Olympics because he got invited. And even if he came in late ... he is still late!

Pinoy yan, Kabayan!
That's Pinoy, my countrymen!
Kaya't kahit malayo na . . . aba malapit pa rin. 
So even if I'm away . . . I am just near.

Sa lahat ng sumulat sa akin . . . dadalawin ko kayo pagbilog ng buwan! Mwahaha!
To all those who wrote me . . . I will visit you when the moon is full. Arooooo!