Wednesday, February 22, 2012

Sumo ism 4Malayo ka man sa paningin ng iba, malapit ka pa rin sa walang paningin.
If you seem distant from the others, you will always be near to those who does not use their sight.

Sagot sa tanong ng madla:
Answers to people's queries:

1. Patay ka na ba, Sumo? (Are you dead, Sumo?)
Ay oo, bayan. (Yes, I am) Iniwan ko na ang katawan ko sa lupa. (I left my body in earth) Pero ang buong pagka-aso ko, buhay na buhay pa! (But my dog-being is so alive!) Kaya nandito pa rin ako! (That is why I am still here!) Mamatay kayo sa inis. (You'll only die in irritation!)

2. Saan ka ba nagpunta, Sumo? (But where did you go, Sumo?)
Ako ay lumipad sa kung saan naroroon ang mga mahal kong namayapa na rin.
(I flew to where my departed loved ones went)

3. May internet ba sa langit? (Is there internet in heaven?)
Aba wala no! (But there's none) Sa maniwala kayo o hindi, lagi akong nasa dating bahay ko, palakad lakad, pa-amoy-amoy, patulog-tulog, pero wala na akong rayuma at anumang sakit sa katawan kasi wala na akong katawan! (Whether you believe me or not, I am still in my old house, walking, sniffing, sleeping, but I do not have arthritis or any physical ailments because I am not physically present!)

4. Multo ka ba, Sumo? (Are you a ghost, Sumo?)
Aba oo! (Yes!) Kaya't huwag kayong masyadong makulit at baka halikan ko ang puwit ninyo! (So don't pester me or I will kiss your butt!)Narito ako, bayan. Nag-ba-blog pa rin. At huwag na kayo masyadong mag-tatanong!
I am back, people, and still blogging. And please do not ask too many questions!


Boo! Huwag matakot sa patay. Matakot ka sa buhay!
Boo! Do not be afraid of the dead. Be afraid of the living!