Saturday, February 4, 2012

Paalam, Kabayan!

Goodbye, My Friends!
Translated by Quark


Paalam na po . . .
Goodbye everybody . . .


Tapos na ang aking biyahe. Malayo at mahaba man ang biyahe at puno ng ligaya pero may pagtatapos rin pala.
My journey is over. It was a long and distant journey filled with joy yet it has its end.


Marami sa inyo ang ipinagdarasal ang pag-galing ko pero anong klaseng buhay naman kung lagi na lang ako binabantayan? Napupuyat ang anak kong si Sweepy at sina Lui ng kaka-alala sa akin?
A lot of you were praying for me to get well but what kind of life will I have if I need someone to keep watch over me? My pup Sweepy had sleepless nights and Lui was always worried about me?


Wala na akong panlasa pero nagtiyaga si Luchie subuan ako lagi para lang makakain ako!
I have no more appetite yet Luchie will patiently spoon-feed me just so I can eat!


Ay hindi ganito ang buhay para sa akin!
Oh this is not life for me!

Ang buhay ko ay tutuloy nguni't hindi na kaya nitong katawan ko.
My life will go on but my body can not do it anymore.

Kaya't bago mamatay ng tuluyan ang bida ninyo, paalam na muna. Pupunta ako sa isang lugar na buo ulit ako at hindi uugod ugod. Iiwan ko na ang katawan kong bumigay sa takbo ng panahon.
So before this hero die further, I will say goodbye. I will go to a place where I am whole again. I will leave my body weakened by the flow of life.

Huwag kayong iiyak. Hindi ako mawawala. Nariyan lang ako kung saan banayad ang hangin at kung saan ang buwan ay nakadungaw sa pagmasid sa inyo.
Do not cry. I will not be gone. I will be where the air is balmy and where the moon peeps to keep watch over you.


Kaya't paalam muna . . . hanggang sa muli nating pagkikita . . .
So goodbye for now . . . until we meet again . . .