Thursday, November 17, 2011

Magkaibang Pananaw (Differing Views)

. . . nalingon ko ang kalangitan at wala akong masabi . . .
(I faced the skies and I was speechless!)Dinadalaw na naman kami ng mga mahal namin na pumanaw na . . .
(We are visited by our departed loved ones again . . .)
Hay naku Lui! Sirain mo kaya ang drama ng buhay namin!
Oh Lui! You always find the chance to ruin the drama in our lives!

Noong Martes nagkita-kita ang mga hayop sa paggunita ng mga mahal nilang pumanaw na.
Last Tuesday the animals met to remember their departed loved ones.

Hindi na kami sumali kasi lagi naman naming nakikita at nagugunita ang mahal kong si Pica at ang anak kong si Bogart. At iyang si Lui na tatawa-tawa na yan ay sobrang ma-drama yan sa tuwing na-aalala niya ang mga pumanaw na. Naku wag mong ikaila, Lui!
We did not join because we always see and remember my love Pica and my other pup Bogart. And Lui who look amused at my reminiscing is actually more over-melodramatic than us every time we remember our departed loved ones. Oh don't deny it, Lui!

At para sa iyo, Sweepy . . . ang mga mahal natin ay palaging nariyan at pasasaan ba ang magsasama-sama din tayo sa huli! Gaya mo, inaasam-asam ko rin ito. . .
And for you Sweepy . . . our loved ones are always there and we will join them in the end. Like you, I look forward to it too . . .