Wednesday, January 19, 2011

Hoy, 11 na ako!

Hey, I am 11 already!
Translated by Quark


O sya, walang ko-kontra ha at mag-tabi-tabi o bumisina muna kayo bago . . . .
Okay, I do not want to hear any protests and please watch what you say when . . .


Happy Birthday to you!
You belong to the zoo!
With the monkeys and the donkeys . . .
and the big kanga-roooooo!
Hapibeeday, Sumo!!!


Yan.
Iyan nga ang ibig kong sabihin. Ang mga hirit na iyan na walang pakundangang hiyaw na iyan! Hoy Lui, ano iyan?
There. That's exactly what I mean. That no holds barred singing like that! Hey Lui what is that?


Aba, mini cupcake topped with flavored yogurt daw! Aba, ihain mo na agad Lui! Ano pa ang hinihintay mo no!
Hey, that is a mini cupcake topped with flavored yogurt! Hey, serve it immediately, Lui! What are you waiting for?


At siyempre, sino pa ba ang kasalo ko sa kainan kung hindi ang makulit kong anak si Sweepy na saksakan ng kulit at sumbungero pa man din! O, iyung iba diyan sa paligid, wag na kayong pumunta sa bahay at ipadadala na lang ni Lui ang tsibog ninyo tulad ng dati!
And of course, my eating companion is my pesky pup Sweepy who is not only rowdy but a big tell-all! And those in the vicinity, don't go to our house anymore and just remain in your houses, for Lui will just deliver your food. Just like before.

Eh , ano ba ang tsibog nyo?
But what is your meal?

Aba, yung mamon at itong paborito kong adobong manok at kanin at sinabugan ng gutay-gutay na itlog! Parang giyera talaga! Bagay sa mga astig tulad ko!
Aside from the sponge cake, there is my favorite sauteed chicken with rice scattered with shattered egg! It looks like a war zone which is perfect for a cool dude like me!


At ano naman ang bday wish mo, Sumo?
And what is your birthday wish, Sumo?

Aba siyempre ang umabot sa 12 man lang o siguro hanggang 15, o hanggang sa kung saan kaya ko pang tumakbo at magwala at hindi magiging alagain at pasanin kay Lui.
Of course I want to reach 12 or even 15 years or where I can still run and go wild and not be a burden to Lui.

Sa awa ng Diyos eto naghahasik pa rin ako ng lagim sa paligid at pakisabi kay San Pedro na paki-hinaan ang aircon sa gabi at mukhang na-frozen ang buntot ko!
And with God's graces here I am, still roaming around dangerously and please tell St. Peter (Sumo thinks St. Peter is in-charge of running the weather ;-) to tone down the aircon at night because my tail gets frozen!

Naku, may arthritis ka no? Haha!
Hey, you have arthritis, don't you? Haha!

Yan.
Iyang mahilig mag-asar ang isa pang wish ko na kuhain na kayo ni Lord at tigilan na ninyo ako! Hmp! Minsan lang maging 11 ang asong ito, hihirit pa kayo!
There.
My other wish is for those hecklers to be taken by the Lord and to stop pestering me! Hmp! It is not always that a dog gets to be 11 so stop pestering me!Sana may birthday din kayo!
I hope you have a birthday too!

At sana magpa-tsibog rin kayo. Aroooooo!
And I hope you will give a treat too. Arfffff!