Friday, January 15, 2010

Isang Dekadang Kadiliman!

A Decade of Darkness!
Translated by Ka Berto


Isang dekada na nga . . .
It is already a decade . . .


At 'yan ang puedeng mangyari sa araw na iyan!
And this is what may happen on that day!


Malakamatayang minatamis na kung anu-ano!
Death-like sweetened whatever!

Aba, ano pang hinihintay mo? Sugod, Sumo!
So what are you waiting for? Attack, Sumo!


Kapag tumambad sa harap mo ang ganyan, iisa lang ang atake diyan. Namnamin mo lahat ng icing muna para kung may mangyari pa na kung anu-ano, sigurado na swak mo na ang tunay na sarap!
If something like that is served in front of you, there is only one thing to do. You savor all the icing first so that when something happens, you're sure you already got the best of it!Kamatayang . . . Kasarapan . . . para lamang sa Kaitiman!
Deadly . . . delicious . . . only for the Dark One!


Sandali. Sandali lang. Bago magkalimutan, Nasaan kaya ang panulak?
Wait. Wait a minute. Before we forget, I wonder where is the chaser?


Ahahay! Sampung taon na ako ngayon. Madilim pa rin. Aba siyempre maitim ako kaya't madilim! Madilim din minsan ang mundo ko, marahil kasi tumatanda na ako, at medyo lumalabo na ang paningin ko. Pero wag ka. Matapang pa rin ang pang-amoy ko! Isang singhot lang alam ko ang mga nangyayari sa paligid ko, kahit nakapikit ako!
Ahhhh! I am ten years old today. Still dark. But of course I am black that is why I am dark! Sometimes my world is dark too, maybe because I am getting old and my eyesight is getting blurry. But watch it. My sense of smell is still strong! One sniff and I know what is happening around me even with my eyes closed!

Isang amoy lang at alam ko na may cake sa tabi-tabi. At sa isang amoy na iyon, alam ko rin na sadyang akin ang cake na iyan. Kaya't pakisabi lang sa mga anak ko na naghihintay diyan . . .
One sniff and I know that there is a cake somewhere. And in that single sniff, I also knew that that cake is especially made for me. So please tell my pups who are waiting . . .


. . . na sadyang akin lahat nang kinain ko na yon. . . at yung susunod . . . may parating para sa inyo, hoy! . . . ay para naman sa isa sa mga kumag na iyan, na sa maniwala kayo o hindi, ay nag-be-bertdey din ngayon! Oo, itong asong astig na ito ay naging ama agad sa unang kaarawan nya! O kaya nyo ba iyon!
. . . that everything I ate is really mine . . .and the next one . . yes, there is something for you! . . and it is also for one of my pups who, believe it or not, is also celebrating his birthday today! Yes, this cool dog became a father on his first birthday! Can you dig that!


Kaya't hapibertdey, Bogart! Aba, 9 yo na ang kumag na iyan! Siguradong may sariling kuwento iyan sa blog niya . . .
HappyBirthday, Bogart! That pup is now 9 yo! I'm sure he has his own story on his blog . . .


O sya, paano ba ang maging 10 taon?
Anyway, what does it take to be 10 years old?Aba, malay ko! Itanong kaya ninyo sa isang kumag na iyan na walang ginawa kundi ang yakapin at asarin ako! Marahil iyan ang sekreto sa mahabang buhay. Pagmamahal, pag-aaruga, at respeto sa lahat ng bagay tulad na hayop at . . . . . Hoy Lui, may kasunod ba ang cake ko? Waring type ko kayang mag-salabat?
But I don't know! Why don't you ask that one who's got nothing better to do than hug and pester me! Maybe that's the secret of a long life. Love, care, and respect for every being like animals and . . . . Hey Lui, what's next after my cake? I think I'm ready for some tea?


Lui: Tea ka dyan! Hey, happy birthday Sumo! I'm glad you liked the cake I made for you! But don't get mad because I bought you a new local snack called "Aspin" enriched with Omega and L-Carnithine whatever, which is perfect for old, er, adult dogs like you. Happy 10th (and 70 in human years) drooly years and many more to come!